História MŠ

Materská škola bola v Podkoniciach založená vo februári 1948, prevádzka sa otvorila v súkromnom dome Margity Turčanovej, kde bol predtým obchod. Prevádzka bola ráno od 8.00 do 12.00 hod. Deti opatrovala žena z domácnosti , pani Anna Kremnická, ktorej pomáhala aj pestúnka, pani Jozefa Slobodníková. Kapacita zariadenia bola dobre využitá, navštevovalo ju hlavne počas poľnohospodárskych prác okolo 35 detí.

 

Rok 1956

V budove MNV v Podkoniciach sa urobila prístavba miestnosti, kde bola prevádzka jednotriednej MŠ.

 

Rok 1970-71

Pani učiteľky:

 • Anna Šípková
 • Oľga Ľuptáková
 • Kuchárka – Mária Vrábová
 • Pomocnica – Helena Barlová
 • Školníčka – Mária Pančíková

V tomto roku bolo zapísaných 30 detí.

 

Rok 1978

Čiastočne sa zmenil personál, na škole pracuje:

 • Riaditeľka – Anna Šípková
 • Učiteľka – Marta Hlaváčová
 • Školníčka – Mária Homolová
 • Kuchárka – Anna Šajbanová
 • Pomocnica – Jolana Krétiková

 

Rok 1984/85

Nastúpila nová učiteľka Alena Bepčáková, neskôr Turčanová.

 

Rok 1987/88

Bola otvorená nová budova, do užívania boli odovzdané spoločné zariadenie dvojtriednej materskej školy a detských jasiel postavené v akcii Z. Veľa úsilia stálo Podkoničanov postaviť novú plnefunkčnú budovu MŠ.

 • Riaditeľka MŠ a DJ – Anna Šípková
 • Zástupkyňa – Eva Bakošová
 • Učiteľky – Beáta Filipová
 • Alena Turčanová
 • Marta Čupková
 • Školníčka – Anna Forgáčová
 • Pestúnka – Mária Ivaničová

Kapacita MŠ bola pre 60 detí a v jasliach 20 detí. Nový kolektív, krásne nové interiéry a exteriéry, ideálne podmienky pre deti a zamestnancov predškolského zariadenia. Približne 5 rokov bola kapacita zariadenia využitá veľmi dobre , ale tendencia populačného poklesu pôrodnosti v obci sa prejavovala už v školskom roku 1991/92. Počet detí klesol na 27. Snahou učiteliek bolo vytvoriť druhý domov, kde má dieťa pocit istoty, bezpečia, kde ho čaká niečo príťažlivé. Organizovali sme výstavu detských kníh, besiedky pri vianočnom stromčeku, tohto roku odišla na dôchodok aj pani riaditeľka Šípková , dlhodobá pracovníčka školstva, no predsa nie úplne, lebo kus vojho ja odovzdala svojim najmenším.

Od januára 1992 nastúpila do MŠ pani uč. Alena Turčanová. Počet detí postupne z roka na rok klesal, neodvratne sa blížil čas, kedy pravdepodobne MŠ presťahujú do pôvodných priestorov pri ZŠ. Počet detí klesol na 18.

 

Rok 1995/96

 • Riaditeľka – Alena Turčanová
 • Učiteľka – Svetlana Svetlíková

Deti pravidelne navštevovali Kresťanský dom, kde bol zaujímavý program, v Kultúrnom dome sa organizoval detský karneval, oslavy deň matiek .

 

Rok 1996/97

Deti sa zúčastňovali súťaže: Tonkovičova flautička. Bola to súťaž v speve ľudových piesní. Tradíciu folklóru v našej dedine sa snažili rozvíjať aj v MŠ , nacvičovali kultúrne programy, pri príležitosti seniorov v Kresťanskom dome.

 

Rok 2000/2001

 • Riaditeľka – Alena Turčanová
 • Učiteľka – Katarína Bírešová
 • Katarína Melichová
 • Kuchárka – Miklošová Eva
 • Majeríková Helena

Deti sa zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí, veľmi silný zážitok mali z muzikálu v Štátnej opere B.Bystrica Ferdo Mravec, kde vystupoval aj náš rodák z Podkoníc Janko Jamrich. Pani učiteľky sa zúčastňovali športových aktivít, napr. olympiády v B.Bystrici.
Rok 2002/2003

Nastúpila pani uč. Katka Žlkovanová a počet detí klesol na 21. V tomto obdodí v roku 2002 MŠ prešla pod správu Obecného úradu. Deti sa zúčastnili celookresnej aktivity vo výtvarných prácach, taktiež do súťaže zdravého životného štýlu „s Kubíkom za zdravím“.
Rok 2003/2004

Evidovaných bolo 20 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Boli pripravované rôzne akcie, zábavné činnosti, športové hry, súťaže a každoročné rozlúčky s predškolákmi. Navštívili sme Lupčiansky hrad, výstavu keramickej dielne, Dom remesiel v Slovenskej Ľupči.
Rok 2008/2009

Zapísaných bolo 15 detí v rámci novej šk.reformy sa aj naša MŠ prispôsobuje novým zmenám. Bol schválený štátny vzdelávací program ISCED 0. Vymedzené boli všeobecné ciele MŠ, klúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti detí. Pri tvorbe nového obsahu výchovného vzdelávanie sa kládol dôraz na podnetné a tvorivé prostredie na priaznivú sociálno-emocionálnu klímu MŠ a jej celkovú kultúru. Naše zariadenie uplatňuje metódy predprimárneho vzdelávanie nultého stupňa. Začali k nám chodiť deti s telesne a mentálne postihnutím, boli integrované medzi zdravé deti, zúčastňovali sme sa programov na tekvicovej slávnosti. Pozitívne ohlasy rodičov boli na výlet do Lubietovej na ranč, kde deti jazdili na poníkoch.
Rok 2009/ 10

Pani učiteľky si dopĺňajú svoje pedagogicke vedomosti na cyklickom vzdelávaní pri Metodickom centre v B.Bystrici. Predškoláci pravidelne navštevovali Bábkové divadlo, miestnu knižnicu, detské ochotnícke divadlo v Slov. Lupči. Plnili sa vytýčené ciele výchovnovzdelávacieho procesu. Ako po iné roky organizovali sa koncoročné výlety, tohto roku to boli Habakuky na Donovaloch, rozprávkový svet, kde si deti rozvíjali tvorivé schopnosti, výtvarné i šporové. Zúčastnili sa na predstavení ľudových rozprávok, stretli sa s prácou, medovníkarov a rezbárov. Nezabudnutelné zážitky si odniesli všetci so sebou. Tohto roku sme oslávili okrúhle 40 výročie v budove ZŠ s MŠ v Podkoniciach. Bohatý kultúrny program, pozvaní hostia, spomienky , to všetko prispelo k príjemnej astmosfére tohto podujatia. Pozvaní boli aj bývalí zamestnanci.
Rok 2011/2012

Naše šikovné deti s radosťou prichádzajú do MŠ , pomáhajú pri aranžovaní jesenných košov, vytvárali ozdoby z prírodnín, na krátkych prechádzkach v okolí spoznávali krásy prírody. Výhodou našej MŠ je veľmi úzka spolupráca so ZŠ, niektoré akcie sú organizované tak, aby sa ich mohli zúčastniť aj naše deti. Základy náboženskej výchovy malé kroky k spoznávaniu najdôležitejších hodnôt života sú súčasťou našej práce. Spolupracujeme s organizáciou súkromného centra voľného času : Skuteckého ul., B.Bystrica. Krúžky ako je pohybovy, výtvarný sú zastrešené pod . Brusno. So základmi angličtiny oboznamuje deti pani učiteľka Zuzana Dobríková. Deti dôverne poznajú priestory ZŠ, školske družiny, školskej jedálne a počítačovej miestnosti. V tomto šk.r. nás navštevovali aj deti zo Slov.Lupče, z dôvodu nedostatku miesta v MŠ.

Pridaj komentár