PROSBA O POUKÁZANIE 2% Z DANÍ

podkonice_logo_mDobrý deň,

Výbor futbalového klubu FK Podkonice sa týmto obracia na športových priaznivcov,

ktorým nie je ľahostajný osud futbalu v našej obci, s prosbou o podporu futbalového klubu

formou poukázania 2% z daní, ktoré môžu darovať neziskovým organizáciám ako je to už po niekoľko rokov, fyzické aj právnické osoby. Podnikateľské subjekty môžu poukázať za rok 2013 z daní čiastku vo výške 1,5%, konkrétnym organizáciám vyplnením príslušnej časti v daňovom priznaní, kde uvedú prijímateľa – jeho názov, adresu, IČO a vypočítanú výšku podielu dane. U zamestnancov je potrebné vyplniť vyhlásenie o poukázaní 2% z daní a doručiť to spolu s potvrdením od zamestnávateľa o zaplatení dane za rok 2013 na daňový úrad príslušný podľa miesta bydliska. Všetky potrebné informácie o poukázaní 2% z daní sú na stránke /rozhodni.sk/

V prípade záujmu o informácie ohľadom poukázania 2% z daní pre futbalový klub môžete kontaktovať p. Minčeva mobil: 0903 550839.  V prípade potreby zabezpečíme doručenie vyplnených tlačív na daňový úrad.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli a prispejú na činnosť futbalového klubu, pôsobiacemu výlučne na amatérskej úrovni a žiadna činnosť funkcionárov, hráčov, dobrovoľníkov nie je odmeňovaná finančne ani materiálne. Získané prostriedky sú výlučne použité na zabezpečenie športovej činnosti. Stručný minimálny rozpočet na rok 2014.

Náklady plán 2014:                                      €

El. energia                                                       1 500

Voda                                                                     100

Náklady na rozhodcov                             1 800

Zimná príprava

/ prenájom ihriska zápasy/                      400

Údržba a príprava hracej plochy           500

Cestovné náklady                                     1 500

Poplatok za prihlášku do súťaže            100

Prestupy a hosťovanie hráčov               500

Pitný režim počas zápasov                      100

Materiálne zabezpečenie

/ dresy, lopty, siete /                                700

 

Spolu 7 200

 

Schválený príspevok z rozpočtu obce na činnosť klubu v roku 2014 je vo výške 3 500 €. Zvyšnú čiastku musí výbor klubu zabezpečiť z iných zdrojov.

Ďakujeme, VÝBOR FK PODKONICE

Naše údaje:

Názov: Futbalový klub Podkonice

Sídlo: Podkonice, 976 41 Podkonice

IČO: 319 33 173

                                             Právna forma: Občianske združenie

 

 

Komentáre sú uzavreté