Krátka správa z VČS DHZ Podkonice

Dňa 17.12.2016 so začiatkom o 17.00 hod konala Výročná členská schôdza DHZ Podkonice, miestom konania bola zasadacia miestnosť OÚ Podkonice.

VČS sa konala za účasti 11 členov DHZ Podkonice, starostu obce Ing. Michala Vrába a delegáta OV DPO SR v Banskej Bystrici, ktorým bol pán Peter Zauška z DHZ Selce.

VČS prebehla podľa nasledovného programu:

  • Otvorenie, voľba návrhovej a volebnej komisie,
  • Prijatie nových členov,
  • Správa o činnosti a úlohách DHZ v roku 2016,
  • Správa o hospodárení za rok 2016,
  • Plán činnosti DHZ na rok. 2017,
  • Voľba delegáta na okresné valné zhromaždenie,
  • Voľba nového výboru DHZ,
  • Diskusia,
  • Uznesenie,
  • Záver.

 

Schôdzu viedol veliteľ DHZ/DHZO Podkonice Juraj Kostúr.

Schôdza prebehla podľa programu. Ako delegát na okresné valné zhromaždenie bol zvolený Tomáš Styk. Výbor bol zvolený v zložení:

predseda DHZ Andrej Patráš
podpredseda – veliteľ DHZ Juraj Kostúr
tajomník/ hospodár Martin Valent
strojník Martin Očenáš
člen výboru Peter Očenáš
revízor Tomáš Styk

 

V diskusii vystúpil delegát s informáciami z vedenia DPO SR. V ďalšej časti diskusie vystúpil starosta a niektorí členovia s vecnými príspevkami o stave a smerovaní DHZ/DHZO Podkonice a o potrebe a možnostiach riešenia problematickej situácie ohľadom hasičskej zbrojnice. Veliteľ zboru v diskusii poďakoval starostovi obce za dobrú spoluprácu s hasičmi ako zákonom stanovenou zložkou obce, následne informoval členskú základňu o plánoch a perspektívach fungovania dobrovoľných a obecných hasičov všeobecne a o niektorých legislatívnych zmenách uskutočnených v poslednom období. Veliteľ tiež informoval prítomných o potrebe dôslednejšie vplývať na občanov ohľadne protipožiarnej prevencie.

Uznesenie prečítal predseda návrhovej komisie, uznesenie bolo následne jednohlasne schválené.

Komentáre sú uzavreté