Volebný program – Ivan BARLA

Milí Podkoničania,
môžem slobodne prehlásiť, že určite nemám ambíciu stáť pri kormidle lode, nepočúvať výstrahy meteorológov a valiť sa bezhlavo vpred ako Titanic. Ak ale ostaneme v námorníckom žargóne, tak mojou víziou je plachetnica s názvom Podkonice, ktorej vetrom ste vy – občania a plachtami poslanci, ktorí dokážu udať ten správny smer. Len spoločnými silami a zanietením v zložení starosta – poslanci – občania dokážeme našu obec nasmerovať na tú správnu cestu. O našom spoločnom smerovaní sa môžete dočítať na nasledujúcich stránkach.

O tom, či sa Podkonice môžu stať pohodovým miestom pre život rozhodnete práve vy, už túto sobotu. Zmena je na dosah, ale bez vašej podpory a odhodlania k nej nemusí dôjsť. Verím, že spolu to dokážeme. Preto vás srdečne pozývam, aby ste všetci využili svoje hlasovacie právo, ktoré vám dáva ústava SR a prišli v sobotu 10. novembra 2018 voliť väčšie dobro pre Podkonice.

Želám všetkým slobodnú, uváženú a pokojnú voľbu!

Ivan Barla

Program_Ivan Barla PDF >>

PREDSTAVENIE

Ivan BARLA – 53 rokov (rok narodenia 1964)

Manažér:
– riadenie projektov rádovo v miliónoch EUR
– riadenie projektov do 100 ľudí z celého sveta
– riadenie financií na projektoch v SK a CZ
– správa zmlúv a dohôd
– člen anglickej asociácie APM


KANDIDÁTI NA POSLANCOV OZ

Chceme zmenu a preto podporujeme
kandidáta na starostu obce č.1. – Ivana Barlu:

2 – Juraj Barla, Mgr., 36 r., štátny zamestnanec

3 – Michal Barla, 35 r., technik

5 – Miroslav Čunderlík, Ing., 41 r., obchodný manažér

12 – Jaroslav Kostúr, Ing., 38 r., technik v automobilovom priemysle

13 – Oliver Očenáš, JUDr., 39 r., právnik

15 – Jozef Slobodník, 50 r., technik

16 – Peter Slobodník, 51 r., manažér

Poznámka:
V našom volebnom obvode volíme jedného starostu a maximálne 7 poslancov.


PRIORITY

1 – Správa nad obecnými peniazmi patrí ľuďom z Podkoníc
– o použití obecných peňazí rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva
– podpisovanie zmlúv zabezpečí kontrola „štyroch očí“ a stanovenie limitov
-zapojenie obecného zastupiteľstva do vyhodnocovania verejných obstarávaní

2 – Otvorenosť v konaní a činnosti obce
– umožniť občanom slobodný prístup k informáciám, na ktoré majú právo
– zverejňovať všetky dokumenty v zmysle zákona o informáciách
– sprístupniť pracovný kalendár starostu na webovej stránke obce
– zabezpečiť informovanosť občanov na pravidelných stretnutiach s občanmi

3 – Rešpektovanie zákona a princípov samosprávy, slobodná diskusia
– rešpektovať podriadenosť starostu voči uzneseniam obecného zastupiteľstva
– vždy mať možnosť vysloviť svoj názor podopretý argumentami slobodne
– byť otvorený voči kritickým názorom a zaujať k nim zodpovedné stanovisko
– právo veta starostu uplatňovať v rozumnej miere

4 – Majetok obce prináša osoh Podkoničanom
vrátenie správy vody a kanalizácie pod obec, resp. zmluvne zabezpečiť, aby výnosy išli aj do obecnej kasy na rozvody infraštruktúry v nových stavebných obvodoch
oživiť a využívať plne majetok obce, prípadná preorganizácia účelu budov


MOJE ZÁVäZKY

 • Počas svojej funkcie starostu obce budem poberať vždy základný plat podľa zákona a osobne nebudem nikdy požadovať o jeho zvýšenie.
 • Z platu starostu navyše vytvorím „richtársky fond“ na úrovni 10% z čistého príjmu, ktorý sa použije na aktivity pre školákov a sociálne veci.

ORGANIZAČNO / SPRÁVNE CIELE

 • Spracovať plán rozvoja obce na základe reálnych potrieb občanov
 • Dbať na efektívne hospodárenie s obecným majetkom (obecné autá, vykurovanie…)
 • Zhodnotiť efektivitu pracovníkov na obecnom úrade a optimálne prerozdeliť ich činnosť
 • Personál obecného úradu otvorený požiadavkám občanov kedykoľvek počas úradných hodín, uvažovať nad zrušením nestránkových dní
 • Zriadenie služby otázka starostovi (verejnej aj neverejnej)

FINANČNÝ CIEĽ PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2019-2022

 • Pri zachovaní súčasných parametrov pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu, je cieľom zostaviť rozpočty a parametre pre financovanie obce tak, aby sa ušetrilo na investičnú činnosť 400.000,- EUR za celé volebné obdobie. Tento cieľ však môžu ovplyvniť riziká napr. často spomínaná blížiaca sa kríza, krytie prípadných škôd, možný dlh, prenesenie kompetencií bez finančného krytia od štátu.

INVESTIČNÉ CIELE PRE OBDOBIE 2019 – 2022

Predstavované ciele sumarizujú oblasti, na ktoré je potrebné sa v obci zamerať. Vzhľadom na to, že niektoré z nich sú finančne nákladné, bude potrebné, aby občania mali možnosť vyjadriť sa k nim, možno aj v referende. Jednotlivé ciele a projekty budú realizované len na základe schválenia obecným zastupiteľstvom.

Oblasti potrebné na riešenie sú:
1 – Budova a areál ZŠ s MŠ – výmena okien, zateplenie budovy a stropu, parkovisko pred školou, rekonštrukcia jedálne, športoviská, riešenie pre skladovanie štiepky.

2 – Zariadenie pre seniorov – denný stacionár, príprava k možnej realizácii zariadenia pre seniorov (dom dôchodcov). 

3 – Vysporiadanie majetku obce, Brodok – ihrisko, Pleše – chata s chatkami a iné…

4 – Miestne komunikácie, oprava kritických miest „Balkeje priehrada“, ulička na Grante, ulica „Pálenička“, oprava šácht a prepadlín na „Hôrke“.

5 – Komasácia stavebných pozemkov, ako prvé však musí prebehnúť odsúhlasenie pravidiel zastupiteľstvom, aby proces nemohol byť zneužitý.

6 – Preorganizovanie účelu obecných budov, ak sa ukáže že je to pre obec výhodné.

7 – Zberný dvor a riešenie odpadového hospodárstva – kontajnery na bioodpad osadiť hlbšie, pre ľahšiu manipuláciu s odpadom aj pre starších občanov.

8 – Rozšírenie pokrytia vysokorýchlostným internetom pre väčšinu obyvateľov – formou spoločnej investície, ak sa nenájde dodávateľ ochotný investovať samostatne.

9 – Verejné priestranstvá

 • realizácia alebo obnova 3-4 „detských ostrovčekov“ pre oddych detí s rodičmi,
 • po spracovaní analýzy, či námestie má zostať centrom dediny alebo dopravný uzol, pripraviť projekt realizácie námestia, na základe reálnych potrieb občanov,
 • riešiť parkovanie na chodníkoch, umožniť státie pred bránou v rozumnej miere,
 • zeleň, údržba, poriadok, drobné úpravy zábradlia…

10 – Bežná úprava a obnova obecného majetku, zníženie energetickej náročnosti

 • ihriská, sociálne zázemie na futbalovom ihrisku, multifunkčné ihrisko (škola alebo futbalové ihrisko),
 • realizácia vykurovania v kultúrnom dome,
 • stavba hasične mimo školského areálu, na vhodnom mieste výhradne za dotácie.

11 – V lokalite na Brodku rozvíjať športovú bázu obce – výhradne z prostriedkov fondov EÚ resp. iných dotácií – detská inline dráha, oživiť bežkárske dráhy s priestormi na preoblečenie a oddych.

VÍZIA PRE VOLEBNÉ OBDOBIE

Podľa rozprávky „o TROCH grošoch“ je potrebné zabezpečovať postupne služby pre každú vekovú skupinu, až po seniorov.

– Deti a mládež (groš, ktorý požičiavame)

 • ZŠ s MŠ, ihriská, športoviská, detské kútiky

– My súčasníci (groš, z ktorého žijeme)

 • cesty, infraštruktúra, vysporiadanie majetku,
 • rozvoj stavebných obvodov podľa územného plánu

– Seniori, sociálne a zdravotne odkázaní (groš, ktorý musíme začať vracať)

 • denný stacionár pre seniorov
 • príprava podmienok pre výstavbu zariadenia pre seniorov (dom dôchodcov)

KANDIDÁTI NA POSLANCOV OZ

Chceme zmenu a preto podporujeme
kandidáta na starostu obce č.1. – Ivana Barlu:

2 – Juraj Barla, Mgr., 36 r., štátny zamestnanec

3 – Michal Barla, 35 r., technik

5 – Miroslav Čunderlík, Ing., 41 r., obchodný manažér

12 – Jaroslav Kostúr, Ing., 38 r., technik v automobilovom priemysle

13 – Oliver Očenáš, JUDr., 39 r., právnik

15 – Jozef Slobodník, 50 r., technik

16 – Peter Slobodník, 51 r., manažér

Poznámka:
V našom volebnom obvode volíme jedného starostu a maximálne 7 poslancov.

 

 

Komentáre sú uzavreté