Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 6. februára 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMilí Podkoničania,

dňa 6. februára 2013 sme sa opäť stretli na obecnom úrade, aby sme prerokovali otázky týkajúce sa našej základnej školy s materskou školou. Pokiaľ máte záujem si prečítať zápisnicu zo stretnutia, nájdete ju tu.

Na stretnutí boli prerokované otázky týkajúce sa financovania našej školy a škôlky, ako aj problematika voľnočasových aktivít detí a mládeže. Prítomní sa zhodli na tom, že obec má stále záujem na zachovaní ZŠ s MŠ v Podkoniciach aj napriek problémom s jej financovaním.

Zároveň zo stretnutia vyplynuli pre prítomných niektoré úlohy, ktoré bude potrebné v dohľadnom čase zrealizovať.

 

2 responses to “Zápisnica zo zasadnutia Rady školy zo dňa 6. februára 2013

 1. Jana Sipkova

  Tu prikladám malú pomôcku ohľadom financovanie voľnočasových aktivít. Dúfam táto info pomôže pánu starostovi.

  Financovanie voľnočasových aktivít
  Zmeny čakajú aj spôsob financovania voľnočasových aktivít detí a mládeže. Kým doteraz dostávali obce financie na záujmové krúžky podľa miesta, kde dieťa tieto aktivity navštevovalo, po novom budú financie dostávať obce podľa trvalého pobytu dieťaťa.

  Umožní to doplnenie Zákona č. 597/2003 Z.z., kde sa za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 7a Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam“. Dôležité je tiež doplnenie § 9, kde sa za § 9c vkladá § 9d. V ods. 2 tohto paragrafu sa píše: „Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam v roku 2013 sa pre centrá voľného času použijú údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do 14 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.“.

  Dôvodom tejto zmeny je údajná netransparentnosť v doterajšom financovaní voľnočasových aktivít. Opatrenie má tiež zamedziť duplicitnému vykazovaniu toho istého dieťaťa v centre voľného času.

 2. Jana Sipkova

  Rada by som vedela, ako je to napríklad s miestom riaditeľa školy. Bude sa toto miesto obsadzovať, alebo táto funkcia bude vykonávaná zástupkyňou pokiaľ neprebehne konkurz? Alebo je v pláne ešte nejaké iné riešenie? Možno aj toto je faktor, ktorý prispeje k rozhodnutiu sa rodičov. Loď bez kapitána sa riadi ťažko. Ohľadom financovania: na poslednom stretnutí sa hovorilo o úplne inej čiastke dofinancovania školy!