Vyhodnotenie dotazníka a stretnutie k stratégii ZŠ s MŠ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPozývame všetkých rodičov na stretnutie, kde sa bude vyhodnocovať dotazník a určovať stratégia riadenia školy, škôlky.

Kedy: 16.12.2013 pondelok
O koľkej: 16:30
Kde: jedáleň ZŠ

Keďže viacerí rodičia nemohli v štvrtok a ešte bude aj zastupiteľstvo obce, termín som presunula zo štvrtka na pondelok budúci týždeň.

P.S. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí vyplnili dotazník.
Jeho súhrn si môžete prečítať tu:

Dotazník – november 2013

Odovzdalo 11 rodičov

Čo očakávam od školy a škôlky

 • napredovanie vo vzdelávaní predškolákov; pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach
 • podporiť záujmy každého dieťaťa
 • učiť deti vzájomne sa počúvať a rešpektovať
 • dostatok pohybových činností
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu
 • kvalitné vedomosti žiakov porovnateľné s inými školami
 • obnovenie priestorov v škôlke a škole; zatraktívnenie interiéru: skrinky, toalety, umyvárka  v škôlke…
 • predovšetkým bezpečné prostredie ;bezpečnosť dieťaťa
 • vytvoriť prostredie a atmosféru, aby sa tu dieťa cítilo dobre ; škola, škôlka vytvára príjemné, zdravé a bezpečné prostredie pre osobnostný rast dieťaťa; dieťa chodí do/zo školy – škôlky spokojné a nestresované
 • škola – škôlka sa podieľa na zdravom fyzickom a duševnom vývoji dieťaťa – získanie a prehlbovanie základných znalostí a zručností primerane veku
 • prijatie novej p. učiteľky do škôlky – detí pribúda
 • lepšie využitie priestorov za školou napr.: dopravné ihrisko, ihrisko na loptové hry
 •  zatraktívnenie exteriéru školy: preliezky, lavičky,  multifunkčné ihrisko, ihrisko využiteľné na TV –ZŠ (atletická dráha , doskočisko, minifutbalové ihrisko)
 • promptnejšie riešenie problémov zo strany zriaďovateľa
 • pomôže naučiť dieťa komunikovať (dostatočná slovná zásoba, správne pomenovanie vecí)
 • samostatnosť ( obliecť sa, vybaviť prípadné spory, jesť); rozvíjať u detí schopnosť samostatného riešenia problémov; škola – škôlka pomáha vychovávať samostatné, empatické, zdravo sebavedomé dieťa
 • základné vedomosti a schopnosti pre nástup do školy
 • učenie básničiek, t. j. precvičovanie pamäti; viac básničiek, pesničiek, prípadne tanček
 • viesť deti k väčšej tvorivosti ( strihanie, kreslenie, modelovanie,….)
 • pohyb po prírode, prechádzky do obce
 • presvedčiť rodičov detí predškolákov, aby sa zapísali do našej školy, aby mohla fungovať pre ďalšie ročníky(zriaďovateľ by mal viac komunikovať s personálom školy a škôlky)
 • lepšia organizácia akcií angažovať viac personál a deti a menej rodičov
 • viem, že keď dám dieťa ráno do školy – škôlky, bude oň dobre postarané podľa „najlepšieho vedomia a svedomia“
 • vzájomná komunikácia medzi rodičmi a školou, škôlkou a medzi ľuďmi, ktorí vedú krúžky
 • dostávať pravidelné informácie o dieťati ako sa učí, správa v škole, škôlke
 • dôležité informácie vyvesovať na jednu nástenku na viditeľnom mieste
 • očakávam, že dieťa bude správne vedené vo výchove k rodičom, starým rodičom učiteľom atď.
 • od školy očakávam porovnateľné výsledky s ostatnými školami, aby sa dieťa vedelo zaradiť na 2. stupeň
 • ťažko sa učí v spojenej triede, kde sa každý učí niečo iné. Ideálne by bolo:
  • klasické ročníky ako to bolo kedysi( v ročníku minimálne 8 žiakov)
  • viacej vyučovania v škole
  • školský klub
  • vykurovanie v chladných dňoch
  • spätná väzba
  • aktívnych a tvorivých pedagógov, ktorí vedia nadchnúť deti pre získanie nových vedomostí a zároveň, aby z detí vedeli vychovať charakterných ľudí
  • spätnú väzbu na dieťa
  • školský klub a záujmové činnosti pre deti
  • lepší imidž ZŠ s MŠ a vizuál školského areálu
  • presvedčivú a nápaditú pani riaditeľku, ktorá by zvýšila povedomie výhod málotriednych škôl u rodičov
  • širšia spolupráca medzi učiteľmi, rodičmi, obec. úradom, farským úradom a inými inštitúciami v obci (podnikatelia)→ potenciálni  sponzori=>iniciátor stretnutí →p. riaditeľka
  • oceňujem pripravený program na tekvicovej slávnosti
  • – zodpovedná príprava detí v škôlke na vstup do školy
  • – následne v škole pripraviť deti na prechod na druhý stupeň, aby mali porovnateľné znalosti s rovesníkmi, ktorí navštevujú ľupčiansku školu, resp. bystrické školy, a to nielen čo sa týka náročnosti vo vedomostiach, ale aby zvládli prechod na druhý stupeň aj po „psychologickej“  stránke (neviem či som to dobre pomenovala, ale mám na mysli také veci ako napr. náhodilé preverovanie vedomostí bleskovkou (nie tri týždne dopredu trikrát za deň pripomínať deťom, že bude nejaká písomka, resp. test, objektívne hodnotenie vedomostí (nie podľa sympatií, alebo ako dobre sa poznáme s rodičmi), atď.
  • – vytvoriť deťom atraktívnejšie a hlavne bezpečnejšie prostredie nielen v škôlke (škole), ale aj na školskom dvore (myslím si, že ten školský dvor je dostatočne veľký na realizáciu športoviska, ako aj nových a hlavne bezpečnejších preliezok)
  • -ocenila by som tiež prijatie novej pani učiteľky, aspoň na polovičný úväzok, aby deti mohli byť rozdelené počas pracovných aktivít podľa veku a zručností
  • – komunikáciu vo všetkých smeroch (rodičia –> učiteľ,  učiteľ –>rodičia, zriaďovateľ resp. kompetentný pracovník –> vedenie školy ….atď
  • – aktívnych pedagógov, ktorí berú prácu učiteľa ako poslanie, nielen ako „8-hodinovú šichtu“
  • – dostatočný pohyb v prírode,
  • – vedenie detí k tradíciám

 

Napíš čo neočakávaš od školy škôlky

v  časté výlety počas vyučovania

v  škola bez školského klubu

v  neočakávam, že škola zostane na jednej úrovni, ale že bude postupne napredovať a bude v nej viac žiakov

v  nemám žiadne konkrétne negatívne očakávania. Keby nejaké boli riešilo by sa to s učiteľkami školy- škôlky. Alebo keď sa neguje 5 predchádzajúcich kladných výrokov, výsledkami sú moje neočakávania

v  neočakávam, že deti budú mať často voľný program, ale väčšinu času koordinované pani učiteľkou

v  prechod do spálne v ponožkách, spanie v pančuchách

v  zdravotné problémy p. učiteľky Gregorovej

v  prašné prostredie telocvične

v  riešenie problémov v hodine dvanástej  napr. požiadať rodičov aj ľudí z obce, ktorí sú tvoriví, o pomoc pri výrobe drobností na vianočné trhy skôr, nie týždeň pred akciou

v  aby dieťa nechodilo s nechuťou do škôlky resp. so strachom

v  integrovanie neprispôsobivých žiakov do ZŠ

v  ľahostajnosť zo strany zriaďovateľa

v  neochotu rodičov pomôcť  pri brigádach a iných aktivitách

v  pasivita školskej rady

v  zanedbanie hygieny a bezpečnosti

v  neočakávam, že zavrú školu a škôlku

v  pozeranie DVD

v  že škola sa zruší (následne aj škôlka)

v  že nebude pri škole fungovať školský klub

v  ľahostajný postoj zo strany kompetentných osôb, ale aj rodičov

v  stagnáciu školy, škôlky

v  ponechanie detí bez dozoru, že bude absencia bezpečnosti

 

Komentáre sú uzavreté