Naša púť do Medžugoria

03062014216Naša púť do Medžugoria

Ani sme sa nenazdali a máme za sebou ďalšiu farskú púť, ktorá nám ponúkla ďalšie zážitky lahodiace duchu aj oku. Od 2. do 6. júna 2014 sme strávili požehnaný čas na púti v Medžugorí, ktoré sa nachádza v Hercegovine, 25 km juhozápadne od Mostaru.

Medžugorie tvorí rímskokatolícku farnosť, v ktorej žije okolo 4000 obyvateľov.
Pastorálne sa o farnosť starajú kňazi Hercegovinskej františkánskej provincie Nanebovzatia Panny Márie.

Dňa 24. júna 1981 okolo 18.00 hodine šesť mladých ľudí, Ivanka (15 r.), Mirjana (16 r.) , Vicka (17 r.), Ivan Dragičevič (16 r.), Ivan Ivankovič a Milka videli na kopci Crnica, niekoľko sto metrov nad miestom zvaným Podbrdo, mladú krásnu asi dvadsaťročnú dievčinu. Mala oblečené striebro – sivé šaty. Spod bieleho závoja jej vyčnievali čierne kučery. Mala modré, nebeské oči a čierne mihalnice. Okolo hlavy mala korunu z dvanástich hviezd. V náručí držala dieťa a nohy jej zahaľovali dlhé šaty. Stála na ľahkom obláčiku, ktorý sa vznášal vo vzduchu, kúsok od zeme. Jej krása sa nedá opísať slovami. Jej hlas znel ako melódia zvonca. Deti ju videli trojrozmerne a niekedy sa jej mohli dotýkať. Predstavila sa im ako Kráľovná pokoja. Prekvapení a prestrašení sa k nej nechceli priblížiť. Na druhý deň, 25. júna 1981, v tom istom čase štyria z nich, Ivanka, Mirjana , Vicka a Ivan Dragičevič, pocítili, že sú silno priťahovaní k miestu, kde deň predtým videli TÚ, ktorú spoznali ako Pannu Máriu. Pripojila sa k ním Marija Pavlovič (15 r.) a Jakov Čolo (9 r.). Takto sa vytvorila skupina medžugorských vizionárov. V ten deň sa s Pannou Máriou modlili a rozprávali. Preto sa 25. jún slávi ako deň výročia zjavenia. Na tretí deň zjavení, 26. júna 1981, ich Panna Mária prvýkrát pozvala k pokoju slovami: „Pokoj, pokoj, pokoj – iba pokoj! Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom, a medzi ľuďmi navzájom.“ Hlavné posolstvá Matky Božej a Kráľovnej pokoja sú MODLITBA, OBRÁTENIE, PÔST, POKORA A POKOJ.“

Podľa svedectva vizionárov, mali od tohto dňa každodenné zjavenia, spoločne alebo oddelene, kdekoľvek sa nachádzali. Milka a Ivan Ivankovič Pannu Máriu už nikdy viac nevideli.

Vo svojich prvých posolstvách nám všetkým Panna Mária dáva zbraň proti Goliášovi v podobe našich piatich kameňov :

1. modlitba ruženca, modlitba srdcom (denne aspoň jeden celý ruženec – radostný, bolestný a slávnostný )
2. Eucharistia
3. Sväté písmo
4. pôst
5. mesačná sv. spoveď.

V priebehu zjavení Gospa postupne deťom oznamovala, a to každému zvlášť, tajomstvá. Spolu ich má mať každý vizionár desať. Vizionári nesmú prezradiť tajomstvá a nerozprávajú o nich ani medzi sebou. Zo zverených tajomstiev sa majú uskutočniť dve pred veľkým znamením, o ktorom Gospa prisľúbila, že  ho dá na vrchu, na mieste prvých zjavení. Toto znamenie bude tretím tajomstvom. Vizionári toto znamenie v jednej vízii uvideli a hovoria, že je veľmi krásne, trvalé a nezničiteľné. Bude dané celému ľudstvu a bude s ním spojených mnoho zázrakov. Päť vizionárov pozná dátum, kedy sa znamenie objaví. Ivanka, Mirjana a Jakov vedia už 10 tajomstiev. Vicka, Marija a Ivan majú zatiaľ len po deväť tajomstiev a každý deň sa im zjavuje Panna Mária.

Vicku a Jakova dokonca vzala P. Mária za ruku a ukázala im nebo, očistec a peklo.

Vicka Ivanković – Mijatović  nar. 3.9.1964)

Je najstaršia z ôsmich detí. Panna Mária sa jej prývkrát zjavila 24. júna 1981, keď mala Vicka 16 rokov. V roku 2002 sa Vicka vydala za Maria Mijatoci a majú spolu dve deti a žijú v Krehin Gradac, blízko Medžugoria. Vicka má stále každodenné zjavenia o 18.40, Panna Mária jej zverila 9 z 10 tajomstiev. Panna Mária požiadala Vicku modliť sa zvlášť za chorých.

Mirjana Dragičević-Soldo – (nar. 18.6.1965)

Má jedného brata. Prvé zjavenie mala 24. júna 1981 vo veku 16 rokov. V roku 1989 sa vydala za Marka Soldo, majú dve deti a žijú v Bijakovići, Medžugorie.

Mirjana mala denné zjavenia do 25. decembra 1982, kedy jej Panna Mária zverila desiate tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude zjavovať raz do roka, a to v deň jej narodenín, 18. marca, do konca jej života. Od augusta 1987 každého druhého dňa v mesiaci počuje vnútorným hlasom Pannu Máriu. V niektoré z týchto dní Pannu Máriu aj vidí. Panna Mária jej zverila modliť sa obzvlášť za neveriacich, teda tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.

Marija Pavlović – Lunetti (nar. 1.4.1965)

Má päť súrodencov. Marija mala 16 rokov, keď uvidela Pannu Máriu po prývkrát, 25. júna 1981. Mária sa vydala a má štyri deti, spolu s rodinou žije striedavo v Taliansku a v Bijakoći, Medžugorie.

Panna Mária jej zverila 9 z desiatich tajomstiev a každého 25.-ho dňa v mesiaci dáva prostredníctvom nej posolstvo pre farnosť a svet. Panna Mária požiadala Mariju modliť sa obzvlášť za duše v očistci a zasvätené sestry.

Ivan Dragičević (nar. 25.5.1965)

Má dvoch bratov. Ivan prvýkrát videl Pannu Máriu 24. júna 1981, mal vtedy 16 rokov. Oženil sa v roku 1994 s Loreen Murphy v Bostone, USA. Majú tri deti a žijú striedavo v Amerike a Bijakovići, Medžugorie.
Panna Mária zverila Ivanovi doposiaľ 9 z 10 tajomstiev. V júli 1982 začala Panna Mária prostredníctvom Ivana viesť modlitebnú skupinu, ktorá sa stretáva na modlitbách dvakrát do týždňa. Ivan máva každodenné zjavenia. Panna Mária ho požiadala modliť sa najmä za kňazov a mládež. Máva nočné zjavenia pri Modrom kríži pri zostupe z Podbrda.

Ivanka Ivanković – Elez (nar. 21.7.1966)

Má jedného brata a jednu sestru. Prvýkrát videla Pannu Máriu 24. júna 1981, mala 14 rokov. Dnes je vydatá a má tri deti. Spolu s rodinou žije v Miletine, Medžugorie.

Ivanka mala denné zjavenia do 7. mája 1985, kedy jej Panna Mária zverila desiate tajomstvo a dala prísľub, že sa jej bude zjavovať raz ročne, a to 25. júna, vo výročie zjavení, do konca jej života. Tieto zjavenia máva vo svojom dome. Panna Mária ju požiadala modliť sa zvlášť za rodiny.

Jakov Ćolo (nar. 6.3.1971)

Je najmladší z vizionárov. Panna Mária sa mu prvýkrát zjavila 25. júna 1981, keď mal len 10 rokov. Od roku 1983 je Jakov sirota. Je ženatý a má tri deti, žije so svojou rodinou v Bijakovići, Medžugorie.

Jakov mal denné zjavenia do 12. septembra 1988, kedy mu Panna Mária zverila desiate tajomstvo a prisľúbila mu zjavenia raz ročne, a to 25. decembra. Panna Mária ho požiadala modliť sa zvlášť za chorých a pútnikov.

Počas troch celých dní, ktoré sme v Medžugorí strávili sme boli účastní na sv. omšiach, večerných modlitbových programoch t.j. modlitby sv. ruženca, požehnanie nakúpených predmetov, modlitby za uzdravenie tela i duše, adorácia pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Večerné sväté omše sa kvôli veľkému počtu pútnikov konajú mimo Kostola sv. Jakuba apoštola ( patróna pútnikov ) pri tzv. vonkajšom oltári za kostolom s 5 tisícami miest na sedenie. Ráno sme mávali sv. omšu pre slovenských pútnikov v kaplnke a večerná medzinárodná sv. omša v chorvátskom jazyku s možnosťou simultánneho prekladu so slovenčiny. Hovorí sa, že Medžugorie je spovednicou sveta, za deň sa tu vyspovedá aj 10 tisíc ľudí. Za pozornosť stojí miesto na konci zastavení tajomstiev ruženca svetla, kde sa nachádza bronzovo-medená socha, ktorá ma názov „Vzkriesený Kristus“. Skladá z dvoch častí -vodorovného kríža a ukrižovaného tela Ježiša Krista. Z jeho pravého lýtka nevysvetliteľne vyteká tekutina, ktorá sa považuje za liečivú.

Snáď žiadny pútnik, ktorému to zdravotný stav dovolí, nevynechá výstup na vrchy Podbrdo (miesto prvých zjavení ) a Križevac. Výstup na Podbrdo je sprevádzaný modlitbou po skalnatom teréne pri zastaveniach sv. ruženca. Na jeho vrchu stojí biela socha  Panny Márie, ktorú dala z vďačnosti za uzdravenie syna postaviť jedna kórejská rodina ( predtým tam stál kríž). Výstup na Križevac je zasa sprevádzaný modlitbou Krížovej cesty po rovnako skalnatom teréne ako na Podbrdo. Na vrchu stojí obrovský biely kríž. Pred posledným zastavením krížovej cesty je náhrobný kameň venovaný spomienke na známeho medžugorského františkánskeho kňaza fra. Slavka Barbariča, ktorý tu zomrel v piatok dňa 24.11.2000 o 15:30 hodine, kedy viedol pravidelnú modlitbu Krížovej cesty pre farnosť i pútnikov. Po jej ukončení cítil v hrudi bolesť. Najskôr sa posadil na kameň, ľahol na zem, potom stratil vedomie a odovzdal svoju dušu Pánovi.

Vďaka sprievodkyniam z komunity Máriino svetlo sme absolvovali naozaj  hodnotný program, v rámci ktorého sme sa zúčastnili svedectiev vizionárov Vicky a Jakova a tiež výpovedí uzdravených zo závislosti : Gorana a dvoch chlapcov z Cenakola ( komunita založená rehoľnou sestrou Elvírou z Talianska s 80-90% úspešnosťou liečenia závislostí na drogách, pričom v iných ústavoch je to 5%.)

Vďaka CK Awertravel sme okrem krásneho duchovného programu mohli občerstviť aj svoje telá kúpaním sa v kryštálovo čistom mori na Makarskej (cestou tam) a potešiť svoje oko pohľadom na nádherné vodopády a jazerá národného parku Plitvické jazerá (cestou späť).

Čo dodať na záver ? Medžugorie je miesto, ktoré spôsobom určeným Pannou Máriou zasiahne do života každého pútnika, ktorý toto miesto navštívi. Pri jednom zjavení sa vizionári spýtali Panny Márie, prečo je taká krásna. Ona odpovedala : „Som krásna, lebo veľmi milujem.“ Milujme teda, čo najviac aj my a buďme krásni!

 Ďakujem všetkým spolupútnikom za krásne spoločne  prežité chvíle, za požehnaný čas   a duchovný sprievod nášmu pánovi farárovi dp. Jozefovi Kunešovi.

Vladimíra Turčanová

Komentáre sú uzavreté