Pripojíme sa do projektu LEADER?

program leaderV rámci podpory projektu LEADER môžeme získať silnú finančnú podporu, ktorú si sami pripravíme a schválime. Do schválenia nevstupuje už Európska únia ani žiadna Bratislavská inštitúcia. Program predstavuje 50 % podporu pre právnicke alebo fyzické osoby. Kto má záujem, musí sa však stať členom.

Poďme však od začiatku. Program LEADER je súčasťou programového obdobia na roky 2014 – 2020. Do projektu sa zapája naša obec vďaka MAS  (miestnej akčnej skupine) BBGMP (banskobystrický geomontánny park). V projekte bude objemovo pripravených 2,8 milióna eur pre čerpanie pre dediny, fyzické osoby na území parku alebo právnicke osoby.

Princípom celého projektu je podporiť miestne skupiny, podnikateľov, jednotlivcov alebo obce aby vytvorili pracovné miesta alebo zlepšili svoje vlastné prostredie. Projekty sa budú pripravovať na základe potrieb obcí, občanov, podnikateľov, ktorý sa budú vyjadrovať písomne počas septembra 2015.

Na základe zostavených potrieb jednotlivých subjektov, budú zostavené tímom (ktorého som súčasťou aj ja – starosta obce) oblasti projektov. Výzvy budú postupne vychádzať od Nového roku 2016. Projekty sa budú schvalovať na území parku, takže nepôjde o lobing na území Bratislavy alebo Bruselu! Schvalovať ho budú jednotlivý členovia. 

Zvýhodnení pri čerpaní projektov budú členovia BBGMP. Členom sa môžete stať, ak sa prihlásite u starostu obce na 0905 865 594 alebo na starosta@podkonice.sk najneskôr do 13. júla. Vstupné členské pre PO je 50 eur a ročné 25 eur. Vstupné pre FO je 20 eur a 10 eur.

Pri čerpaní bude nastávať kontrola aj vďaka dozornej rade, kde som bol zvolený na sneme parku ako člen. Budeme mať teda priamy dosah na kontrolu čerpania a fungovania parku.

Na čo všetko sa bude môcť čerpať z projektu?

Čo môžeme podporiť z PRV SR 2014 – 2020

 •   Konkurencieschopnosť a diverzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva – podpora podnikov, malých fariem, mladých farmárov, cieľom má byť zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesníctva, podpora začatia podnikania, umiestnenie produktov na trh, investície do spracovania a marketingu miestnych výrobkov, krátke dodávateľsko-odberateľské reťazce, diverzifikácia poľnohospodárskej výroby.
 •   Kvalita života – obnova a rozvoj obcí cez investície do drobnej infraštruktúry a miestnych služieb, zveľaďovanie vidieckeho priestoru, vytváranie podmienok pre podnikateľskú, komunitnú, spolkovú a športovú činnosť obyvateľov, posilňovanie tradícií , histórie územia a zvykov
 •   Vidiecky cestovný ruch (VCR) – verejné a súkromné investície do rozvoja VCR, investície, ktoré zvýšia a podporia využitie potenciálu VCR v území, zlepšia kvalitu služieb, vytvoria doplnkové služby, investície do podpory agroturizmu, marketing a propagácia, infraštruktúra VCR, investície v oblasti rozvoja cykloturistiky a pod.
 •   Technológie šetrné k životnému prostrediu, inovácie a vedomostná základňa vo vidieckych oblastiach a využívanie IKT – investície do OZE, vzdelávacie a informačné akcie, výmenné návštevy podnikov, spolupráca – zameranie na zavádzanie inovácií, zlepšovanie výkonnosti podnikov, prenos vedomostí v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, investície podporujúce využívanie IKT.Opatrenia
 •   – Investície do hmotného majetku ‐ farmy
 •   – Investície do hmotného majetku ‐ spracovatelia
 •   – Podpora investícií do nepoľnohospodárskych činností – diverzifikácia (vidiecky cestovný ruch; činnostispojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu, spracovanie a uvádzanie na trh produktov mimo poľnohospodárstva a potravinárstva; obnoviteľných zdrojov energie)
 •   – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
 •   – Investície do nových lesných technológií
 •   – Spolupráca
 •   – Prenos znalostí a informačné akcie
 •   – Investície do hmotného majetku – infraštruktúra/prístup k lesnej pôde
 •   – Investície do hmotného majetku – neproduktívne investície v poľnohospodárstve
 •   – Podpora mladých farmárov a malých fariemObce
 •   – Výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia a oprava zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove – napr. zriaďovanie kotolní a príslušných rozvodov pre budovy v majetku obce (napr. vykurovanie a zohrievanie vody v obecnom úrade, nájomných bytov, kultúrneho domu a pod.).Oprávnenými môžu byť aj investície smerujúce k zvyšovaniu energetickej efektívnosti budov (napr. zatepľovanie, výmena okien, regulácia vykurovacej sústavy), ale len ak sú súčasťou projektu, ktorý je spojený s využívaním OZE.
 •   – výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd; výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok – za predpokladu, že prispievajú k ekonomickému rozvoju, verejnému záujmu, k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a bezpečnosti obyvateľov, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.
 •   • investície súvisiace so zlepšovaním vzhľadu obcí a s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – úprava verejných priestranstiev, tvorba parkov, výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
 •   • Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)
 •   • investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry ‐ kultúrne a prírodného dedičstvo, prírodné úkazy, historické, prírodné a iné zaujímavosti, zriadenie múzeí, pamätných izieb a pod.;
 •   – investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov;
 •   – marketing a manažment služieb vidieckeho cestovného ruchu a propagácie územia rôznymi formami (tlačené/elektronické formy propagácie, podujatia zamerané na propagáciu , veľtrhy …);
 •   – budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách;
 •   – informačné body, smerové tabule, KIOSK.
  Čo môžeme podporiť z IROP (Integrovaný regionálny operačný program) – podnikatelia
 •   – obstaranie hmotného majetku SZČO, mikro a malých podnikov pre účely tvorby pracovných miest,
 •   – nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie,
 •   – vytváranie malých diverzifikovaných podnikov vhodných na zamestnávanie znevýhodnených skupín,dlhodobo nezamestnaných, osôb s nízkou kvalifikáciou a pod.,
 •   – podpora komunitných foriem podnikania vrátane oblasti zelených technológií,
 •   – podpora marketingových aktivít (účasť na workshopoch, veľtrhoch, výstavách, propagácia miestnychvýrobkov, regionálnych značiek, spracovávanie marketingových stratégií pre miestne produkty, a pod.),
 •   – budovanie miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov,,
 •   – sieťovanie a technická podpora podnikateľských subjektov,
 •   – vytváranie logistických systémov,
 •   – prenos informácií a vedomostí (napr. výmenné návštevy podnikov, poradenské služby, spolupráca),
 •   – osveta a tvorba kapacít miestnych producentov/spotrebiteľov (napr. vzdelávacie a informačné aktivity),Čo môžeme podporiť z IROP (Integrovaný regionálny operačný program) – verejné služby, verejná infraštruktúra, posilňovanie vzťahov centrum – periféria

 rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:
 dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel:

 •   modernizácia, rekonštrukcia a výstavba zastávok a staníc verejnej osobnej dopravy na linkách prepájajúcich obec s mestom za účelom zlepšenia prístupu k medzimestskej
  a regionálnej doprave,
 •   výstavba alebo modernizácia systémov pre prestup na verejnú osobnú dopravu P+R, K+R, B+R,
 •   budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti cestnej, cyklistickej a pešej dopravy v mestách,
 •   nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie,
 •   zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry,
 •   opatrenia na uprednostnenie verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy,
 •   zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb,
 •   zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb,
 •   investície do rozvoja terénnych a ambulantných služieb,
 •   infraštruktúra komunitných centier,
 •   zvýšenie kvality a dostupnosti infraštruktúry pre vzdelávanie, celoživotné a neformálne vzdelávanie
  •   vybudovanie, modernizácia a rekonštrukcia odborných učební, laboratórií a dielní vrátane vybavenia pomôckami,
  •   skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolského vzdelávania,
  •   modernizácia a rekonštrukcia objektov a priestorov škôl v nadväznosti na rozvoj kľúčovýchkompetencií,
 •   podpora technickej infraštruktúry špecificky v obciach postihnutých suburbanizáciou,
 •   rozvoj miestnych služieb vrátane lokálnych ekologických služieb,
 •   rozvoj a vytváranie priestorov pre inovatívnu kultúrnu produkciu a rozvoj služieb so zreteľom namiestne a regionálne kultúrne a prírodné dedičstvo a tradície,
 •   podpora a rozvoj informačných centier, informačných kampaní, vzdelávacích a osvetových aktivít sprepojením na služby vidieckeho cestovného ruchu smerom na mesto
 •   výstavba a obnova miestnych trhových priestorov za účelom podpory udržateľných miestnychekonomík.

Komentáre sú uzavreté