Pozvánka na rokovanie OZ

rokovanie obecneho zastupitelstva podkonice januar 2015
Obecný úrad Podkonice si Vás dovoľuje pozvať na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 17.3.2016 o 17,00 hod. vo veľkej  zasadačke obecného úradu. 

.

Program je nasledovný:

 1. Otvorenie
 2. Voľba členov komisií OZ
 3. Ponuka firmy Profax na vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu
 4. Riešenie prenájmu antény firmy Webra na budove ZŠ s MŠ
 5. Niva znalecký posudok pre výkup pozemkov a návrh komasácie
 6. Geometrické plány pre cesty v Podkoniciach (podklady na projekty pre EU fondy)
 7. Projekt rekonštrukcie námestia v Podkoniciach
 8. Zvýšenie platu starostovi obce Podkonice
 9. VZN zápis dieťaťa do školy
 10. Zásady konania a rozhodovania obecného zastupiteľstva o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
 11. Závady na miestnych komunikáciách z okresného riaditeľstva PZ v BB(dopravný inšpektorát)
 12. Záverečný účet za rok 2015
 13. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
 14. Urbanistická štúdia Podkonice za Hrbkom
 15. Rozsudky Krajského súdu vo veci žalôb Ivan Barla vs. Obec Podkonice
 16. Interpelácie občana a poslanca Ivana Barlu voči obci Podkonice
 17. Hroby pre cudzích občanov
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

Komentáre sú uzavreté