Školský poriadok

Nikdy nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe!

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Základná škola s materskou školou Podkonice

Milí žiaci,
každá spoločnosť sa riadi podľa určitých pravidiel. To platí aj pre našu školu. Ako sa máte správať v triede, v školskom klube detí, v školskej jedálni a ostatných priestoroch školy počas vyučovania, pri školských podujatiach a na verejnosti voči ostatným hovorí školský poriadok.
Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil svoje zdravie i zdravie svojich spolužiakov, a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne prežiť obdobie povinnej školskej dochádzky.

Časový rozvrh vyučovacích hodín

1. Vyučovacia hodina              8:00 – 8:4
(prestávka 5 min)
2. Vyučovacia hodina              8:50 – 9:35
(prestávka desiatová 15 min)
3. Vyučovacia hodina              9:50 – 10:35
(prestávka veľká 20 min)
4. Vyučovacia hodina              10:55 – 11:40
(prestávka 10 min)
5. Vyučovacia hodina              11:50 – 12:35
(prestávka obedová 25 min)
6. Vyučovacia hodina              13:00 – 13:45

 

 1. DOCHÁDZKA ŽIAKOV DO ŠKOLY
 • Žiak je povinný denne dochádzať na vyučovanie – vyučovanie môže vymeškať pre chorobu, inú vážnu udalosť, veľmi nepriaznivé počasie,
 • Neprítomnosť je povinný oznámiť učiteľovi do 24 hodín
 • Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka na dobu 3 dní, na viac dní riaditeľ školy
 • Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný písomne ospravedlniť
 • Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak potrestaný zníženou známkou zo správania alebo podaním oznámenia na rodičov.
 1. PRÍCHOD ŽIAKOV DO ŠKOLY
 • vyučovanie v škole začína o 8,00, vy prichádzate aspoň 15 min skôr
 • prezúvate sa  šatni, kde si svoje osobné veci udržujete v poriadku
 • budova školy sa zatvára o 8:00 a otvára o 11:45. Žiaci, ktorí prídu do školy po 8:00 budú do budovy vpustení pani školníčkou
 • počas cesty do školy a zo školy zdravíte obyvateľov obce, ktorých stretnete, v škole pozdravíte zamestnancov školy – pedagogických pracovníkov, pani školníčku, pani kuchárky, kuriča a samozrejme svojich spolužiakov. Nezabudni, že pozdrav je prejavom tvojej SLUŠNOSTI
 • V budove školy sa žiaci prezúvajú (prezuvky s plnou pätou, a nezanechávajú čierne pásy na podlahe)
 • pred vyučovaním čakáte v triede, na lavicu si pripravíte školské učebnice a pomôcky na prvú vyučovaciu hodinu
 1. VYUČOVACIA HODINA
 • Začiatok vyučovania oznámi veľké ZVONENIE
 • S príchodom tvojej pani učiteľky sa postavíte a  zaželáte si dobré ráno a v dobrej nálade sa pustíte do práce
 • počas hodiny sedíte v svojej lavici, nepohybujete sa po triede a neopúšťate triedu
 • bez vyzvania nerozprávate a už vôbec nevykrikujete
 • o slovo sa vždy prihlásite zdvihnutím ruky
 • pozorne počúvate vyučujúceho, riadite sa len jeho pokynmi
 • nesmiete vyrušovať spolužiakov otáčaním sa a rozprávaním
 • na svojom pracovnom mieste žiak udržiava poriadok a čistotu
 • nie je dovolené manipulovať s oblokmi, žalúziami, vyhadzovať von oblokom akékoľvek predmety, nosiť nevhodné veci, ktoré nie sú potrebné na vyučovanie
 • žiaci počas vyučovania musia mať vypnuté mobilné telefóny
 • dávajte pozor, aby ste si doma nezabúdali školské potreby, alebo dokonca napísať domáce úlohy. Ak by ste predsa zabudli, treba sa  prísť pred vyučovacou hodinou ospravedlniť
 • na podujatiach mimo školy žiaci dodržujú pokyny učiteľov
 1. ŠKOLSKÁ PRESTÁVKA

a)MALÁ PRESTÁVKA:

 • najdôležitejšia povinnosť je pripraviť si učebnice , zošity a ostatné pomôcky, ktoré budete potrebovať nasledujúcu vyučovaciu hodinu – podľa rozvrhu. Pred hodinou telesnej výchovy sa prezlečiete do cvičebného úboru
 • môžete sa pohybovať po triede, nie však BEHAŤ!
 • môžete sa rozprávať so spolužiakom, nie však KRIČAŤ!
 • môžeš opustiť svoju triedu, ak potrebuješ ísť na WC
 • správaj sa tak, aby si nespôsobil úraz sebe ani svojim spolužiakom

b) DESIATOVÁ PRESTÁVKA:

 • začína po druhej vyučovacej hodine
 • slúži ti hlavne na to, aby ste sa najedli, posilnili desiatou, ktorú vám zabalili rodičia

Skôr ako začneš desiatovať:

 • odložíme si z lavice všetky zošity a učebnice
 • umyjeme si ruky mydlom
 • až potom si môžete na lavici rozložiť desiatu a popriať si dobrú chuť
 • po jedení si uprac lavicu, omrvinky zahoď do koša
 • až na čistú lavicu si pripravte pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu
 • ak si nedojedol celú desiatu, zbaľte si ju späť do tašky
 • cez hodinu nesmiete jesť nedojedenú desiatu
 • v priestoroch chodby a hygienických zariadení školy sa správajte slušne, nebehajte a nekričte

c) VEĽKÁ PRESTÁVKA

 • po tretej vyučovacej hodine žiaci opúšťajú triedu pod dozorom učiteľa a odchádzajú na školský dvor, v prípade nepriaznivého počasia ostávajú v triede na fit loptách alebo na chodbe

d) OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

 • začína sa po piatej vyučovacej hodine
 • do jedálne vstupujete pomaly a pred jedením si umyjete ruky
 • zdravíte zamestnancov kuchyne : „Dobrý deň“
 • za obed vždy poďakujete!
 • slušne stolujete, správne používate príbor

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI  ŽIAKA

D E T S K É     P R Á V A

1.Právo na meno a štátnu príslušnosť
2. Právo na zdravý telesný a duševný rozvoj
3. Právo na vzdelanie , hru a zotavenie
4. Právo na výživu ,bývanie a zdravotnícke služby
5. Právo na lásku a porozumenie
6. Právo na prednostnú ochranu a pomoc
7. Právo na ochranu pred zanedbávaním a využívaním
8.  Právo na náboženskú výchovu
9.  Právo na zvláštnu opateru postihnutým deťom
10. Na tieto práva majú nárok všetky deti

Počas školskej dochádzky vaše vedomosti ohodnotí učiteľ známkami, ktoré vám zapisuje do žiackej knižky a polročne zhodnotí vašu prácu na vysvedčení. Učiteľ však sleduje a hodnotí aj vaše správanie, ktoré by malo byť na jednotku. Preto čítajte pozorne ďalej.

 • počas vyučovania sa riadite pokynmi svojho učiteľa/učiteľky
 • k dospelým pracovníkom sa správate slušne
 • k spolužiakom sa správate priateľsky, neubližujete im:

ani slovne(neprezývate ich)
ani telesne (nebijete ich)

 • v žiadnom prípade nepoužívate nevhodné výrazy, neslušné a vulgárne slová
 • nenosíte do školy a neužívate legálne, nelegálne drogy
 • neopúšťate samovoľne triedu ani školu skôr, ako končí vyučovanie
 • využívate triedu, telocvičňu, knižnicu, hygienické zariadenie, šatňu, jedáleň, areál školského dvora. Zariadenie v týchto priestoroch vám slúži, ale nesmiete ho poškodiť, ničiť, aby mohlo slúžiť ešte ďalším žiakom
 • každé poškodenie je povinný žiak, alebo jeho zákonný zástupca v plnej miere uhradiť. O rozsahu škody informuje zákonných zástupcov triedny učiteľ, riaditeľ školy a iní pracovníci školy. Prípadné problémy pomáha doriešiť Rada školy
 • za svoje osobné veci si zodpovedáte sami. Cenné veci, šperky sú zakázané nosiť do školy
 • po skončení poslednej hodiny žiaci uložia svoje veci do aktovky, očistia si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt
 • pod vedením vyučujúceho žiaci odchádzajú do školského klubu alebo do šatne. Vyučujúci odprevadí žiakov k bráne školy
 • za žiakov počas vyučovania, záujmových krúžkov zodpovedajú vyučujúci
 • počas obedov zodpovedá za žiakov vedúca školského klubu
 • výchovné opatrenia sa udeľujú podľa aktuálneho metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, ktorý bol schválený MŠ SR
 1. HYGIENA ŽIAKA V ŠKOLE
 • každé ráno prichádzate do školy čisto oblečení, umytí, učesaní
 • cvičebný úbor si vždy po telesnej výchove odložíte do svojho vrecúška s menom a odložíte na svoje miesto. Pravidelne minimálne 1x mesačne vezmete úbor domov oprať
 • v triede na svojom vešiaku máte zavesený svoj uterák, na konci každého mesiaca vezmete uterák domov oprať
 • v záujme svojho zdravia a zdravia spolužiakov PRÍSNE DODRŽUJTE zásady umývania rúk

Ste povinní si umývať si svoje ruky:

 • pred desiatou a po nej
 • pred obedom a po ňom
 • po hodine telesnej výchovy, pracovnom vyučovaní, po vychádzke
 • po použití zariadení WC
 • na hodinách VYV, PVC, TEV nosíte vhodný pracovný, športový úbor
 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
 • Zákonný zástupca podpisom „informovaného súhlasu“ dáva súhlas s pobytom žiakov na exkurziách, výletoch, plaveckých, lyžiarskych výcvikov mimo budovy školy
 • Zákonný zástupca má právo informovať sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojich detí a to na rodičovských združeniach, konzultačných dňoch, prípadne po dohovore s triednym učiteľom
 • Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť bezpečné prostredie svojmu dieťaťu, zabezpečiť, dodržiavanie hygienických zásad (dieťa  chodí do školy čisté, upravené)
 •  8. PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI ŠKOLY

STRAVOVANIE V ŠJ

 • Ste povinní zaplatiť stravné lístky do  prvého dňa nasledujúceho mesiaca
 • Správanie v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne, v prípade jeho porušenia môže byť žiak zo stravovania vylúčený
 • Stravujete sa  len s pedagogickým dozorom v čase od 12,35 – 13,00. Počas obeda sa nezdržiavate na chodbe alebo v učebniach, čakáte na pokyn vychovávateľky
 • V jedálni sa správate ticho, utriete o jedle stoly, odnesiete na okienko všetky nádoby s príbormi. Mimo jedálne nevynášate taniere, príbory a iné nádoby.

ŠKD

 • Žiak je do klubu prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku
 • Prevádzka ŠKD je denne do 16:15 hod.
 • Žiak môže odísť z ŠKD skôr v prípade, že to písomne, príp. telefonicky ohlásia rodičia
 • Na žiaka sa vzťahuje školský poriadok
 • Pri porušení školského poriadku môže byť žiak z klubu vylúčený

POBYT DETÍ A ŽIAKOV V AREÁLI ŠKOLY MIMO VYUČOVANIA A ČINNOSTI ŠKD

 • Deti a žiaci sa v priestoroch areálu školy môžu hrať len v sprievode dospelej osoby
 1. INÉ

TRIEDNA SAMOSPRÁVA

 • Týždenníkov určuje triedny učiteľ – povinnosti (zotieranie tabule, príprava kriedy, nahlasovanie nedisciplinovaných žiakov)
 • Žiaci spolu s triednym učiteľom volia triednu samosprávu na čele s predsedom.
 1.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
 • Zmeny a doplnky školského poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v rade školy
 • Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s poriadkom školy žiakov, ako aj ich rodičov. 

Pridaj komentár