Protipožiarna prevencia

hazz.logoVzhľadom na množiace sa otázky ohľadne prevencie, konkrétne vykonávania pravidelných preventívnych protipožiarnych kontrol si dovoľujem touto formou Vás informovať, že v našej obci boli preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov vykonané v jeseni roku 2010. V súvislosti s platnou legislatívou SR konkrétne s §43 Vyhlášky MVSR 121/2002 o požiarnej prevencii, ktorá určuje povinnosť vykonávať tieto kontroly vykonávajú najmenej raz za 5 rokov. Keďže OÚ Podkonice neeviduje skutočnosti, kvôli ktorým by bolo potrebné zákonný interval skrátiť je najbližšia pravidelná preventívna protipožiarna kontrola plánovaná na koniec leta 2015.

Pre lepšiu informovanosť občanov ohľadne protipožiarnej prevencie prikladám usmernenie z OR HaZZ BB, týkajúce sa vykurovacieho obdobia:

 

Vážení občania

       Prichádza vykurovacie obdobie, ktoré je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pri nedodržaní technických podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť hlavne pri inštalácii, prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov,  zariadení ústredného vykurovania,  pri výstavbe a používaní  komínov a dymovodov,  nedodržaní lehôt  ich čistenia a vykonávania kontrol. Dodržiavaním nasledovných podmienok predídete vznikom požiarov od vykurovacích telies.

Podmienky bezpečného prevádzkovania komínov

 • vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvojitými dvierkami z nehorľavých materiálov  a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály (seno, slama, drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
 • v komíne nesmú  byť zamurované horľavé materiály ( drevené trámy, dosky) a nesmú sa nachádzať ani v jeho blízkosti,
 • komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého  materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.) musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu,
 • komíny sa nesmú vypaľovať,
 • musí sa zabezpečiť pravidelná kontrola a čistenie komínov  a to jeden krát za 4 mesiace pri pripojení palivového spotrebiča na tuhé palivo a jeden krát  za 12 mesiacov pri komíne z vložkou, na ktorý  je pripojený palivový spotrebič na plynné palivo s výkonom do  50 kW,
 • ložné škáry a styčné škáry  na komínovom telese musia byť utesnené nehorľavou hmotou,

Podmienky bezpečného prevádzkovania dymovodov

 • musia byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok, pri prestupe horľavým materiálom treba prestup vyhotoviť tak aby nemohlo dôjsť k zapáleniu horľavého materiálu,
 • dymovody treba zostaviť a upevniť tak aby sa samovoľne neuvoľnili,
 • rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté dostatočne  do seba v smere ťahu spalín,

Podmienky bezpečného prevádzkovania palivových spotrebičov

 •  nepoužívať vykurovacie telesa so žeravými časťami v priestoroch, kde sa pracuje s horľavými látkami (drevom a pod.) a horľavými kvapalinami,
 • horľavé látky – drevo, papier, textil a pod. ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov so žeravými časťami a nesušiť časti odevov a obuvi na palivových spotrebičoch,
 • podlaha pod vykurovacími telesami so žeravými časťami a ochranná podložka pred nimi,  musí   byť  nehorľavá, veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.,
 • používať iba palivové spotrebiče certifikované a dobrom technickom stave,

Podmienky bezpečného prevádzkovania domácich udiarní

 • na konštrukciu udiarne použiť nehorľavé materiály, v prípade použitia drevených hranolov a dosák, treba ich chrániť nehorľavým materiálom napr. plechom,
 • oddeliť ohnisko od údených výrobkov, na údenie  používať tzv. „studený dym“,
 • zabrániť tomu aby nedochádzalo pri topení mastí na údených výrobkoch a k jej stekaniu do ohniska a upevniť údené výrobky, tak aby nemohli spadnúť do ohniska,
 • umiestniť udiareň, tak aby v prípade jej požiaru neboli bezprostredne ohrozené iné objekty,

Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov, dymovodov a domácich udiarní  dochádza k porušeniu  § 14   zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: pplk. Ondrej Repka“

Komentáre sú uzavreté