Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

logo-dposrVážení spoluobčania,
v súvislosti s pretrvávajúcim suchým a horúcim počasím a s tým spojenou požiarovosťou, bol Ministerstvom vnútra SR takmer na celom území Slovenska (aj v okrese Banská Bystrica) vyhlásený  „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“.

Tento krok bol dôsledkom už spomenutého vývoja počasia a zároveň faktu, že najpočetnejšiu skupinu požiarov podľa priestoru vzniku, tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Tieto požiare na Slovensku v drvivej väčšine vznikajú práve v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých, resp. podcenením rizika vzniku požiarov a to pri činnostiach rekreačných/oddychových ako aj pri činnostiach hospodárskych ako sú ťažba dreva, zber úrody, atď.

Je vhodné pripomenúť, že právnickej osobe možno pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru uložiť pokutu do 16 596 €.  
Pokarhanie alebo pokutu do 99 € možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že nedodržiava vyznačené zákazy alebo príkazy týkajúce sa ochrany pred požiarmi.

Pokarhanie alebo pokutu do 331 € možno uložiť fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že poruší príkazy alebo zákazy o manipulácii s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo poruší zákaz fajčenia alebo svojím konaním spôsobí vznik požiaru, nedodrží zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Verím, že s trochou opatrnosti  môžeme všetci prežiť pekný zvyšok leta bez zbytočnej ujmy na majetku alebo zdraví.

Zdroj: HaZZ, MINV, dobrovolnihasici.sk

Komentáre sú uzavreté