Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka ZŠ s MŠ

Podkonice logoObec Podkonice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Podkonice  vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa (ky) Základnej školy s materskou školou Podkonice, Podkonice č. 284.

Požadované predpoklady na výkon funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou:

–       vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
–       vykonanie prvej atestácie
–       spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti najmenej 5 rokov ku dňu uskutočnenia výberového konania
–       najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie
–       bezúhonnosť
–       zdravotná spôsobilosť
–       ovládanie štátneho jazyka
–       predpoklady pre výkon riaditeľskej funkcie
–       znalosť školskej legislatívy
–       riadiace a organizačné schopnosti
–       osobné a morálne predpoklady
–       znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov,
–       práce s PC.

Požadované doklady:

–       overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a pedagogickej praxi
–       výpis z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
–       stručný profesijný životopis
–       návrh vízie a stratégie rozvoja základnej a materskej školy a školského zariadenia.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi treba zaslať alebo osobne doručiť do 7. mája 2015 do 10.00 hod. na adresu: Obec Podkonice, Podkonice č. 178,  976 41 Obálku označte heslom „Výberové konanie ZŠ s MŠ“. Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Starosta

Komentáre sú uzavreté