Úspešná výstavba Podkonickej školy

skola_1970Tento príbeh úspešnej výstavby Podkonickej školy, ocenenej predsedom vlády na Pražskom hrade, bol spracovaný z podkladov Ondreja Turčana z pripravovanej knihy Výstavba dediny v rokoch 1950 -2000.
Stará škola, ktorá bola postavená v roku 1876, nespĺňala požiadavky novej povojnovej doby v školstve. Rekonštrukcia neprichádzala do úvahy, riešenie bola výstavba novej školy. Návrh výstavby novej školy pozostával z 3 tried základnej školy, 1 trieda materskej školy, 2 byty, telocvičňa, ihriská. Tento návrh bol 2-krát prejedaný na občianskych hovoroch, ktorí s návrhom súhlasili a návrh sa predniesol na Okresný národný výbor (ONV) v Banskej Bystrici. Najdôležitejšou úlohou funkcionárov Miestneho národného výboru (MNV) bolo získanie súhlasu na výstavbu z hľadiska finančných zdrojov. Ťažko sa presadzovalo postavenia telocvične. Nakoniec na ONV súhlasili s výstavbou za podmienok, že stavba bude postavená v akcii Z.

Projektovú dokumentáciu spracoval Okresný stavebný podnik v Banskej Bystrici. Postavenie novej školy si vyžadovalo, aby táto bola umiestnená v strede dediny, takýmto miestom bolo vyhliadnuté miesto na Hôrke. Jednanie funkcionárov s majiteľmi pozemkov a majetkovoprávne vysporiadanie bolo náročné, avšak občania pochopili nutnosť výstavby školy. V druhom polroku 1965 došlo k zahájeniu stavby. Celkové náklady stavby podľa súhrnného rozpočtu stavby predstavovali 4,3 milióna Kčs. Stavba bola zaradená do akcie Z, to znamenalo vyprodukovať bezplatné brigádnické práce v hodnote 960 000 Kčs. Občania sa nebáli. Zo stany občanov bolo potrebné odpracovať bezplatne veľa hodín, aby sa získala hodnota 960 000 Kčs. Na pohovoroch s občanmi bol prejednaný spôsob výstavby a bolo dohodnuté, že každý občan odpracuje 10 h bezplatne. Za 5 rokov výstavby tento záväzok sa vysoko prekročil a celkom sa odpracovalo 80 640 hodín. Za účelom tejto evidencie bola vytlačená malá knižôčka, do ktorej sa značili odpracované bezplatné hodiny.

skola_vystavba

Aktivita nepoznala hraníc. Pracovala mládež, dospelí, dôchodcovia, muži a ženy. Vytvorila sa známa skupina 7 statočných dôchodcov, najmä dôchodcovia z Podbrezovej na čele s Jozefom Turčanom, Antonom Ivaničom, Antonom Budajom a s ďalšími. Na čele stavby bol majster František Očenáš. Po technickej stránke stavbu viedol predseda technickej komisie Ondrej Turčan, po stránke organizačnej a brigádnickej predseda MNV Stanislav Turčan a tajomník Jozef Pikula, po stránke finančnej a rozpočtovej pracovníčka MNV Gabika Flašková, ktorá popri svojich úlohách dostala plniť aj tieto úlohy. Aktívne sa zapojili občania ovládajúci mechanizmy najmä bagristi, šoféri.

Náročnú úlohu mali aj pracovníci, ktorí zabezpečovali stavebný materiál, pretože v tejto dobe materiál bol pridelený nadriadenými orgánmi. Veľkú podporu sme mali v zákazkárovi Jankovi Barlovi, ktorý pracoval v Pozemných stavbách Banská Bystrica. Obdivuhodnú pozornosť si zaslúžila akcia pri ťažení a doprave riečneho štrku. Päť veľkých Tatier pracovalo 2 dní na ťažbe na čele s  Ondrejom Slobodníkom a Jánom Flaškom na ťažení štrku a doprave na stavbu. Veľká pomoc bola poskytnutá zo strany Jednotného roľníckeho družstva (JRD) pri doprave a pri vnútorných omietkach, a to stavebnou skupinov JRD. Ďalšie odborné práce boli vykonané našimi občanmi. Okrem iného i odborné tesárske práce pri výstavbe dreveného krovu. Odborné profesie boli zabezpečené cez Pozemné stavby, Stavomontáže, Okresný stavebný podnik. Obklady a dlažby v celej budove zhotovili Martin Turčan a Paľo Filipko zo Slovenskej Ľupče. Oceľové nosníky na telocvični boli vyrobené v Strojárňach štátnych lesov Slovenská Ľupča.

Počas výstavby boli na stavbe vykonávané kontrolné dni postupu výstavby. Každým rokom bolo prevedené vyhodnotenie tkz. záväzkov výstavby. Obec bola v roku 1968 za veľmi priaznivé výsledky pri výstavbe tejto školy odmenená vyznamenaním vlády Československej republiky. Dňa 14. júna 1968 v Prahe na hrade bolo predsedom vlády Dr. Husákom obci odovzdané vyznamenanie za dobré výsledky na výstavbe školy. Vyznamenanie prevzal predseda MNV Stanislav Turčan,  tajomník Jozef Kostúr a predseda technickej komisie Ondrej Turčan. Títo funkcionári prevzali z rúk predsedu vlády aj 200 000 Kčs, ktoré boli použité pri dostavbe školy.

Za zmienku stojím umelecké dielo na budove v grafitoch na čele fasády od národného umelca Martina Benku. Realizáciu previedli odborní murári zo Šalkovej. Kolaudácia sa konala v auguste 1970, na ktorej sa zúčastnili sa mnohí funkcionári okresu a vedúci podnikov, ktorí sa zúčastnili na výstavbe školy.
Naši občania boli pri tejto príležitosti vyznamenaní skromnými odmenami.
Ťažko je vymenovať všetkých, odmenených bolo 36 pracovníkov.

Do 1.ročníka 1. septembra 1970 nastúpilo 16 žiakov – Miroslav Budaj, Marek Patráš, Anna Chabanová, Marta Kostúrová, Alena Nemčoková, Jozef Patráš, Igor Styk, Ivan Krajči, Zlatica Ivaničová, Soňa Patrášová, Beáta Randová, Mária Vrábová, Alena Budajová, Ľubica Vajdová, Mária Barlová a Peter Barla (poradie podľa fotografie).

Ročník ZŠ: 1963/1964 - 1. ročník v novej škole (fotené_v_roku_ 1970)

1. ročník v novej škole

Riaditeľom školy v tom období bol Jozef Pikula, raditeľka materskej školy Anna Šípková a učiteľmi v ZŠ Božena Pikulová a Alfonz Mojžiš.

 

Komentáre sú uzavreté