Zvýšené nebezpečenstvo vzniku poziarov

Vážení spoluobčania, vplyvom dlhotrvajúceho teplého a  suchého počasie v posledných dňoch vznikli podmienky na vyhlásenie tzv. času zvýšeného nebezpečenstva zo strany OkresnéPožiar Podkoniceho riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s ustanoveniami zákona 314/01 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

Vyschýnajúca bylinná vegetácia na poľnohospodársky obhospodarovaných pozemkoch a preschnutý listový opad v lesoch nadobúdajú stav ľahko zápalných horľavých materiálov so všetkými negatívnymi dôsledkami v prípade ich zapálenia a horenia.
V nadväznosti na vyhlásenú situáciu členovia výboru pozemkových spoločenstiev, lesná a poľovná stráž okrem iného vykonávajú vo večerných hodinách zvýšenú kontrolnú činnosť zameranú na pohyb osôb a spôsoby ich konania v lesoch a v ochrannom pásme lesa, ktoré je vymedzené vzdialenosťou 50 m.
Na fyzické osoby sa z titulu času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v súlade s o zákonom o ochrane pred požiarmi vzťahujú nasledovné zákazy:
– zákaz zakladania ohňov a používanie otvoreného ohňa na lesných pozemkoch a ochrannom pásme lesa,
– zákaz fajčiť a odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
-vypaľovať porasty bylín, kríkov a spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve.
Aj napriek danej situácii pri vykonávaní kontroly bolo zistené nezodpovedné konanie osôb v podobe kladenia ohňa na hranici lesa, čím bol ohrozený náš spoločný majetok.

Vážení spoluobčania,
vyzývame Vás k dodržiavaniu obmedzeného používania otvoreného ohňa a zakladania ohňov v prírode v tomto období až do odvolania času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Veríme, že s porozumením prijmete túto informáciu a svoje konanie v prírode prispôsobíte vzniknutej situácii. O ukončení daného obdobia Vás budeme informovať.

Ing. Roman Barla, predseda pozemkových spoločenstiev, Ing. Peter Slobodník, odborný lesný hospodár,

K relácii sa pripája aj Ing. Michal Vráb, starosta obce.

Komentáre sú uzavreté