Farské oznamy 29.02.2016 – 06.03.2016

kostol_ikonaNP• Starostlivosť o kostol má skupina č. 2 Kataríny Hošalovej
• Katechéza pre prvoprijímajúce deti dnes nebude. V piatok sv. omša detská nebude.
• V prípade pohrebu sa obráťte na pána dekana v Slovenskej Ľupči.
• Chorých na prvý piatok budem spovedať v piatok o týždeň.
• Prvonedeľnú zbierku použijeme na renováciu kostola.
• Chcem všetkých farníkov poprosiť, aby išli voliť. Prečítajte si posolstvo o. biskupa k voľbám.

Milí veriaci,
žijeme v demokratickej krajine, v ktorej môžeme slobodne žiť a vyznávať svoju vieru; to je veľký dar, za ktorý treba Bohu ďakovať. Naša vďačnosť sa prejavuje aj v tom, že sa primerane spoločensky angažujeme. Keď chápeme ľudské spolužitie predovšetkým ako poriadok, ako uplatňovanie práv a plnenie povinností, ako trvalú ochotu deliť sa s inými, ako túžbu po vzájomnom obohacovaní sa duchovnými hodnotami (por. encyklika Pacem in terris 36) – tak to dajme najavo.
Prosím, zúčastnime sa na voľbách a modlime sa o požehnanie pre našu krajinu. Veď starosť o spoločné dobro zahŕňa v sebe aj starosť o našich drahých doma i o nás samých.

Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup
Banská Bystrica, 19. februára 2016

Dátum Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
29.02.
féria
Utorok
1.3.
féria 18:00
+ Alžbeta Jamrichová, 1. výr.
Streda
2.3.
féria
Štvrtok
3.3.
féria
Piatok
4.3.
féria 18:00
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny
(prvopiatková pobožnosť)

Sv. omša so spevom detí

Sobota
5.3.
féria
Nedeľa
6.3.
Štvrtá pôstna nedeľa 9:00
Za všetkých farníkov

14.30
Krížová cesta a Korunka Božieho milosrdenstva

Miroslav Spišiak, správca farnosti

(tel. 048/41 968 96, mob. 0908 477 415)

miro.erko@pobox.sk

Komentáre sú uzavreté