Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo PodkoniceV stredu 8. júna 2016 o 17,00 hod sa v sále kultúrneho domu uskutoční obecné zastupiteľstvo. Programom bude rokovanie o ďalších projektoch, do ktorých sa môžeme zapojiť. Budeme mať výhliadkovú vežu alebo nie? Presný program nájdete nižšie.

P O Z V Á N K A

Starosta obce Podkonice podľa § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a  týmto zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podkoniciach v stredu
08. júna 2016 o 17,00 hod v kultúrnom dome.

Program:

1.     Otvorenie
2.     Voľba členov komisií OZ
3.     Žiadosť o povolenie umiestnenia anténny na šírenie internetu na budovu ZŠ s MŠ Podkonice firmou LIFE PC
4.     Žiadosť o povolenie montáže anténny pre šírenie internetu na budovu Podkonickej pálenice firmou FOST Solutions
5.     Žiadosť Ing. Petra Štibraného a Evy Štibranej o rozmeranie spoločného pozemku pod bytovým domom č. 342
6.     Žiadosť Ľudmily Očenášovej Podkonice č. 160 o odpredaj pozemku pod domom vo vlastníctve obce
7.     Združená investícia BB RSC, a.s., StVaK, a.s. a obce Podkonice na ceste III/2425 od Kaplnky po Námestie
a)     Informácia k oprave cesty III/2425
b)   Informácia o výmene vodovodných prípojok
c)    Oprava chodníka v celej časti s položením chráničky optického kábla
8.     Zásady odmeňovania poslancov obce Podkonice
9.     Štatút obce Podkonice
10. Rozpočtové opatrenie č.1
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podkonice na II. polrok
12.  Nenávratný príspevok z envirofondu C5: Zabezpčenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým
13. Nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
14.  Žiadosť DHZO Podkonice o dostavbu budovy hasičskej zbrojnice pre Tatru 148
15. Vysporiadanie pozemkov vo verejnom záujme v lokalitách: Kašiarka, Kultúrny dom, Hrbok, Podkonice Pleše, Pálenica
16. Vyhliadková veža
a) Prerokovanie okolností a podmienok obstarania a plánovanej výstavby vyhliadkovej veže
b) okolnosti a podmienky nadobudnutia obecného pozemku v plánovanej lokalite výstavby výhliadkovej veže
17. Alternatívne riešenie multifunkčného ihriska
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver

Žiadam poslancov obecného zastupiteľstva o dochvíľnu účasť, ktorá je povinná a bezpodmienečne nutná.

Ing. Michal   V r á b

starosta obce

 

Komentáre sú uzavreté