Chodník – vec verejná

Milí občania, v októbrovom čísle Podkonického spravodaja z roku 2016 nám v súvislosti s rekonštrukciou chodníka, obecný úrad slovami starostu obce vysvetľuje, ako nie je možné osádzať obrubníky pre chodník od strednej po hornú zastávku, lebo by im hrozilo „zrútenie“. Uverejnený bol nasledovný text: „Práce na oprave chodníka z dolnej zastávky na hornú budú finišovať v polovici mesiaca október (2016). Chodníky sa budú osádzať v časti od strednej po hornú zastávku až budúci rok (2017). A to z dôvodu, že vodári (StVPS, a.s.) budú vymieňať vodovodné potrubie na oboch stranách chodníka. Ak by sme osadili obrubníky, po výkopových prácach vodárov (hĺbka výkopu bude 1,5 metra) by hrozilo ich zrútenie.“ 

Niekoľko dôležitých faktov z tohto príspevku ohľadom chodníka:
– potrubie bude vymenené na obidvoch stranách
– chodník od dolnej po strednú zastávku sa bude finalizovať v októbri 2016

Máme jún 2018 a aká je situácia, vidíme všetci. Chodník od dolnej zastávky po strednú je už takmer dva roky nedokončený. Ľudia na tomto úseku dostávajú defekty, mamičky a starí rodičia sa pasujú na chodníku s bicyklami a inými detskými dopravnými prostriedkami. Ešte aj burinu je potrebné na ňom kosiť a my stále nevieme, na čo sa tak dlho čakalo. Od strednej zastávky vyššie vodári dokončili prácu niekedy na začiatku mája 2018. Vodovodné potrubie však bolo vymenené iba na jednej  strane ulice a práce na druhej strane zatiaľ vôbec nezačali. Prečo nebolo vymenené potrubie aj na druhej strane je otázne. Snažíme sa pýtať starostu obce, no zatiaľ neúspešne. Z obecného zastupiteľstva v marci 2018 odišiel počas rokovania – vraj mu bola zima. Ostatní ľudia vydržali, ale on nemohol a právnička tiež nie. V snahe preveriť financovanie obce, podrobiť kontrole podozrenia zo zneužívania verejných financií, prípravy podkladov pre výberové konanie na dokončenie chodníka a iné otvorené záležitosti, požiadali niektorí  poslanci  o  zvolanie  obecného  zastupiteľstva.  Starosta  obce  žiadosti  nevyhovel a neprišiel ani na zastupiteľstvo, ktoré sa zvolalo automaticky na 15. pracovných deň od podania žiadosti – 22.5.2018. Na tomto obecnom zastupiteľstve bolo formou uznesenia prijatých viacero dôležitých rozhodnutí poslancov, z ktorých mnohé starosta obce nepodpísal.

Toto sú hlavné rozhodnutia poslancov z obecného zastupiteľstva k realizácii chodníka:
1. Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ukladá starostovi obce pripraviť a zaslať poslancom OZ nasledovné materiály potrebné na odsúhlasenie verejnej súťaže na realizáciu dokončenia chodníka:
a) potrebné podklady špecifikujúce podmienky súťaže na výstavbu chodníka v dvoch etapách (od dolnej po strednú a od strednej po hornú zastávku) do konca mesiaca máj 2018 a predložiť ich obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie a schválenie,
b) správu o stave práce StVPS (vodárov) na rekonštrukcii vodovodu v časti od strednej zastávky po kultúrny dom, informáciu či sa plánuje rekonštrukcia aj v ľavej časti (smerom dolu) ako bolo pôvodne plánované a oznamované starostom obce,
c) informáciu, či bude realizovaná v telese chodníka infraštruktúra pre optický kábel pre pripojenie rodinných domov,
d) zahrnúť do rekonštrukcie úpravu šácht, ktoré sa nachádzajú v telese chodníka na zákrute oproti RD pána Šusteka, nakoľko niektoré sú porušené a prepadávajú sa.

2. Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje odklad na rok 2019 osadenia obrubníkov a položenia dlažby, nakoľko je potrebný počkať na sadanie zásypu vodovodu, ktorý bol realizovaný len pred mesiacom, aby sa predišlo prípadným škodám z dôvodu neskoršieho sadania podkladu obrubníkov a chodníka, aby sa tieto nemuseli znovu opravovať. 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje viazanie rozpočtovaných finančných prostriedkov v objeme 47.000 EUR pre časť chodníka od strednej po hornú zastávku resp. kultúrny dom do roku 2019, suma kalkulovaná podľa predbežnej kalkulácie poskytnutej starostom a pripomienkovanej poslancami OZ pre úsek od strednej po hornú zastávku.

Tieto naše návrhy boli potvrdené hlasovaním – všetci prítomní poslanci (Ivan Barla, Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš) boli ZA prijatie týchto opatrení. Uznesenia boli prijaté po rozsiahlej diskusii a po zvážení možných rizík. Chceli sme predísť škodám z prípadného sadania výkopu a aby obec nemusela opravovať prepadnutý chodník znovu o rok. Napriek tomu, že štát posiela omnoho viac peňazí obciam, lebo sa darí celej svetovej ekonomike, nemôžeme si dovoliť plytvať v takom rozsahu. Na prekvapenie všetkých, už ale neplatí to, o čom nás pán starosta poučoval v októbri 2016, že po výkopových prácach, treba počkať, kým zásyp výkopu sadne, aby nehrozilo „zrútenie“ ako to sám nazval. V rozpore s poslancami OZ sa starosta sám rozhodol vypísať súťaž na dokončenie celého chodníka. Nerešpektoval uznesenia poslancov, ktorí ho zaviazali, aby pripravil a predložil na rokovanie správu o stave prác vodárov a podmienky pre verejnú súťaž, aby sa nestalo, že obecný úrad (na čele so starostom) bude robiť to, s čím poslanci nesúhlasia.

Po zverejnení všetkých týchto informácií poslanci žiadali starostu obce, aby súťaž na realizáciu chodníka v tejto podobe zastavil. V snahe vyhnúť sa problémom a tým aj míňaniu verejných obecných financií, sa 13.6.2018 rozhodli poslanci požiadať starostu obce o zvolanie ďalšieho OZ. Na tomto rokovaní by sa znovu prebrali záležitosti okolo chodníka a to skôr, ako bude súťaž na chodník ukončená – teda pred 22.6.2018. K dnešnému dňu (20.6.2018) nemajú poslanci žiadnu odpoveď. Je vysoko pravdepodobné, že starosta obce znovu nezvolá obecné zastupiteľstvo a súťaž nezruší. Musíme len konštatovať, že takýmto postupom môžu vzniknúť škody. Žiaľ, je to už asi bežný štandard súčasného starostu. Nejaké vyhodené tisíce za betónovanie, drahé prenájmy strojov, projekty na vyhliadkové veže a podobne ho zrejme vôbec netrápia. Za tie škody bude ale zodpovedný LEN ON sám. Dúfame, že kolegovia poslanci znovu s pocitom zodpovednosti, potvrdia svoje predošlé uznesenia, tak ako tomu bolo 22. 5. 2018.

Veľkým problémom, ktorý považujú poslanci za dôležité preveriť, je používania obecného motorového vozidla Dacia Duster. Toto auto, ktoré splácame my všetci a aj z našich daní sú platené jeho pohonné hmoty, sa podľa zaznamenaných výstupov z GPS systému objavilo na skutočne zaujímavých miestach: Poľsko (Krakov, Wadovice) a Rakúsko (Podersdorf). Veľmi časté sú tiež jazdy do B. Bystrice, Priechoda, potom tiež víkendové jazdy a jazdy počas štátnych sviatkov. Poslanci OZ, ako aj kontrolór obce, žiadajú vysvetlenie účelu každej z týchto jázd. Bohužiaľ, už to riešime pol roka a starosta toto vysvetlenie odmieta poskytnúť. Zostáva potom otázne, či máme my občania platiť obecné dane, keď verejný funkcionár sa nechce podrobiť ani kontrole obecného kontrolóra.

V závere dodáme možno strohé konštatovanie, že sme považovali za potrebné, oboznámiť vás občanov s týmito faktami. Myslíme si, že nie je správne, keď o obecných peniazoch rozhoduje len starosta, ktorý koná bez vedomia poslancov a nerešpektuje názory obecného zastupiteľstva.

Do žiadosti na zvolanie „mimoriadneho“ obecného zastupiteľstva sme zahrnuli viac bodov, ktoré je v obci potrebné riešiť urgentne a ďalšie ešte zrejme pribudnú. Ak starosta obce žiadosti poslancov o zvolanie OZ nevyhovie, opäť sa zvolá podľa rokovacieho poriadku automaticky a to dňa 4.7.2018. Dúfame, že nás prídete svojou účasťou podporiť.

Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny (poslanci OZ)

Komentáre sú uzavreté