Pozvánka na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo 21. decembra 2018

Obec Podkonice podľa § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznamuje, že ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Podkonice sa uskutoční v termíne 21. decembra 2018 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prezentácia novozvolených poslancov od 16.45 – 17.00 hod. 

Návrh programu:

 1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, hymna Slovenskej republiky
 2. Určenie zapisovateľa 
 3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných  10. 11. 2018, odovzdanie  osvedčení  o zvolení  novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného  zastupiteľstva – predseda miestnej volebnej komisie.
 4. Zloženie sľubu starostu obce Podkonice pre VO 2018 – 2022, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
 5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva obce Podkonice pre VO 2018 – 2022
 6. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
 7. Schválenie programu a určenie overovateľov zápisnice
 8. Overenie zloženia sľubu starostu obce Podkonice a poslancov obecného zastupiteľstva obce Podkonice pre volebné obdobie 2018 – 2022
 9. Príhovor novozvoleného starostu obce
 10. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť  zasadnutia obecného zastupiteľstva (§ 12 ods. 3 zákona o obecnom zriadení)
 11. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva zastupovaním starostu
 12. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
 13. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov z poslancov:
  – Komisia na ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. v z.n.p.
  – Komisia na prešetrovanie sťažností podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) smernice obce o vybavovaní sťažností
  – Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva
  – Finančná komisia
  – Kultúrno-školská a športová komisia
  – Komisia na ochranu verejného poriadku
  – Sociálno-zdravotná komisia
 14. Prerokovanie platu novozvolenému starostovi obce
 15. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Podkonice (§ 25 zákona č. 596/2003 Z.z.v z.n.p.)
 16. Rôzne
 17. Rekapitulácia uznesení
 18. Záver

Prizvaní:
1) Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Juraj Barla, Ing. Ľuboš Hošala, Ing. Michal Vráb, Mgr. Jana Šípková, Ing. Jaroslav Kostúr, Patrik Hlinka, Mgr. Tomáš Kmeť.
2) Novozvolený starosta: JUDr., Ing. Ivan Barla.
3) Predseda MVK: Alena Vrábová.
4) Hlavná kontrolórka obce: Anna Polónyová

V Podkoniciach dňa 13.12.2018

Foto: Jaroslav Kostúr ml.
 ustanovujúce obecné zastupiteľstvo v roku 2011

Komentáre sú uzavreté