Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 20.2.2019

Starosta obce Podkonice vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 20.2.2019 (streda) o 19:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach. 

Zasadnutia sú verejné, preto je vítaná účasť všetkých, ktorých zaujíma dianie v našej obci. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
 3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí 24.1.2019
 4. Spáva z rokovanie Sociálnej komisie
 5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
 6. Schválenie návrhu Zmluvy o zriadení združenia obcí pod názvom Banskobystrické regionálne združenie obcí
 7. Správa zo spoločného rokovania finančnej a „stavebnej“ komisie
 8. Návrh na zapojenie sa do výziev
 9. Návrh investičného plánu na prvý polrok 2019, zapojenie do projektov a ich realizácia
 10. Audit projektu rekonštrukcie chodníka – pokračovanie z rokovania OZ z 24.1.2019
 11. Finančná situácia obce k 15.2.2019
 12. Vyúčtovanie nájmu lesa za rok 2018
 13. Nedoriešené resp. otázne zmluvy
 14. Návrh členov do komisií pre verejné obstarávanie z radov poslancov OZ
 15. Informácia a návrh na potvrdenie členstva obce v organizáciách združujúcich obce
 16. Schválenie zámeru obce na odpredaj nadbytočného majetku obce (stolička Spinalis) v hodnote 500 €
 17. Organizácia fašiangovej slávnosti – ochutnávka regionálnych špecialít
 18. Prenájom garsónky na ZŠ
 19. Zmluvy na schválenie
 20. Inventarizácia majetku obce
 21. Rôzne
 22. Diskusia
 23. Rekapitulácia uznesení
 24. Záver

(zdroj: www.podkonice.sk)

Komentáre sú uzavreté