Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 28.3.2019

Starosta obce Podkonice vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 28.3.2019 (štvrtok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach. 

Zasadnutia sú verejné, preto je vítaná účasť všetkých, ktorých zaujíma dianie v našej obci. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body:

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí 20.2.2019
4. Nedoriešené resp. otázne zmluvy, správa od hlavného kontrolóra obce
5. Úhrada nadspotreby elektriky v objekte kultúrneho domu za roky 2017 a 2018
6. Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
7. Prerokovanie platu starostu obce – pre rok 2019 (vplyv priemernej mzdy za rok 2018)
8. Zmluva o nájme cesty Priechod – Podkonice
9. Kamerový systém v obci, stav, využitie, prevádzka
10. Skládka stavebného odpadu pri ceste do Priechoda, využiteľnosť
11. Informácia k investičnému plánu na prvý polrok 2019, aktivity k jednotlivým bodom
12. Vyúčtovanie nájmu lesa za rok 2018 – žiadosť o sprístupnenie účtovných dokladov zo strany nájomcu – urbáru
13. Finančná situácia obce ku 20.3.2019
14. Valné zhromaždenie BBGMP, program – mimoriadne členské
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Rekapitulácia uznesení
18. Záver

(zdroj: www.podkonice.sk)

Komentáre sú uzavreté