Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 11.4.2019

Starosta obce Podkonice vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 11.4.2019 (štvrtok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach. 

Zasadnutia sú verejné, preto je vítaná účasť všetkých, ktorých zaujíma dianie v našej obci. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body:

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
3. Urgencia úhrady 7.900,- EUR za prepracovanie projektovej dokumentácie Revitalizácie vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Podkonice, spoločnosť ODYSEA – Projekt s.r.o.
4. Vyúčtovanie nájmu obecnej hory
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Rekapitulácia uznesení
8. Záver

(zdroj: www.podkonice.sk)

Komentáre sú uzavreté