Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 16.5.2019

Starosta obce Podkonice vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 16.5.2019 (štvrtok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach. 

Zasadnutia sú verejné, preto je vítaná účasť všetkých, ktorých zaujíma dianie v našej obci. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body:

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí 28.3.2019 a 11.4.2019.
4. Záverečný účet obce za rok 2018
5. Finančný stav obce ku 10.5.2019
6. Správa z finančných komisií
7. Stav plnenia a čerpanie rozpočtu obce po mesiaci Apríl 2019 (3.5.2019)
8. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2019
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
10. Riešenie likvidácie Bio rozložiteľného odpadu v obci
11. Vyhlásenie výberového konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ s MŠ – informácia
12. Návrh VZN č. 3/2019 – Doplnok k VZN 5/2014
13. Prenájom bytu na škole, dodatok k nájomnej zmluve
14. Zápis bytu a garsónky na samostatné LV
15. Rekonštrukcia budovy starej krčmy, nutnosť zriadenia hromozvodu
16. Informácia k investičnému plánu na prvý polrok 2019, aktivity k jednotlivým bodom
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Rekapitulácia uznesení
20. Záver

(zdroj: www.podkonice.sk)

Komentáre sú uzavreté