Misie v našej farnosti + fotogaléria

Od 4. mája sa v našej farnosti konali ľudové misie, ktoré viedli pátri redemptoristi Peter Slobodník a Jozef Mihok. Pred prvou svätou omšou odovzdal náš duchovný otec Miroslav Spišiak kňazskú štólu misionárom a tým im zveril našu podkonickú farnosť. Pred začiatkom každej sv. omše prechádzal kňaz misionár stredom kostola a všetci sme vtedy vzývali Ducha Svätého piesňou „Duchu Svätý príď z neba“. V úvodných kázňach sme čelili výzve, aby sme sa neskrývali, lebo náš Pán nás neustále hľadá a je len na nás, či sa mu dovolíme nájsť.

Nedeľa po sv. omši bola zameraná pre mladých a mladých duchom. Počas necelej hodinky popretkávanej svedectvami, scénkami, filmom, slovom a hudbou bolo niekoľkou ľudí zasiahnutých príbehmi, v ktorých Boh konal. Dojímavá scénka o Márnotratnom synovi vypovedala o nesmiernej Božej láske ku každému z nás. Ešte v ten deň si mohli vypočuť špeciálne slovo ženy a v pondelok bola prednáška zameraná výsostne pre mužov. Mnohí z nich si spomenú nie len na povzbudivé slová, ale aj trefne zvolené vtipy k jednotlivým životným situáciám.

V utorok zavítali pátri misionári spoločne s mladými ľuďmi zo spoločenstva Shekinah aj do našej školy. Niekoho zaujala rozprávka o jedličke, iného možno scénka o zámene sŕdc alebo o Ježišovom uzdravení chromého, slepého a hluchého. Všetci škôlkari a školáci sa tiež tešili zaujímavým slovám a chytľavým piesňam a „ukazovačkám“.

V ďalších dňoch mohol každý z nás pristúpiť ku sviatosti zmierenia alebo sa zveriť so svojim duchovným, či životným trápením pátrom misionárom. Piatok bol čas určený špeciálne chorým a nevládnym, ktorí mali možnosť prijať sviatosť pomazania chorých. Počas večernej omše, venovanej hlavne manželom, sme sa mohli zúčastniť aj obnovenia manželských sľubov, kedy každý manželský pár prichádzal pred oltár a mohol si tak pripomenúť svoj záväzok z pred rokov. A po svadbe nasleduje vždy svadobná hostina; na fare nás teda čakal bohato prestretý stôl.

Vyvrcholenie misií bolo v nedeľu 12. mája, kedy sme sv. omšu začínali posvätením misijného kríža, na ktorom už pribudol aj rok ľudových misií v roku 2019. Pri pohľade na tento kríž si môžeme pripomínať to, čo sa nás počas tohto týždňa dotklo. Nech nám pripomína všetky slová, ktoré nám Boh chcel vpísať do našich sŕdc, nech nám pripomína každý moment, ktorý nás nútil zamýšľať sa nad sebou a našim duchovným životom. Misie boli u nás možno krátky čas, ale my môžeme byť v neustálom spojení s Bohom, či už pri čítaní sv. písma, prijímaní eucharistie alebo každodennej modlitbe.

Bolo vidieť, že ľudia mali záujem o program misií, ktorý sa im v Podkoniciach ponúkal. Na sv. omše sme prichádzali v dvojnásobnom počte ako zvyčajne a dni, kedy sa slúžili dve sv. omše si do kostola našlo cestu veľa ľudí. Pátri misionári zhodnotili, že bolo vidieť, že Boh v Podkoniciach skutočne konal, že sa dotýkal sŕdc ľudí, ktorí odchádzali veľmi povzbudení. Vďaka Pánu Bohu za tento požehnaný čas u nás v Podkoniciach. 

 Jaroslav Kostúr ml.


Poďakovanie nášho pána farára k misiám

„Vo svojom mene i celej farnosti chcem veľmi pekne poďakovať všetkým gazdinkám, členom evanjelizačného tímu, pátrom misionárom, tým z vás, ktorí chodili na misijné katechézy, teda všetkým, bez pomoci ktorých by misie v našej farnosti nemohli byť. Nech vám vašu ochotu i námahu Pán Boh odmení. Teším sa, že sme sa počas misií mohli duchovne obnoviť.“

 Miroslav Spišiak, správca farnosti

Komentáre sú uzavreté