Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 13.6.2019

Starosta obce Podkonice vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 13.6.2019 (štvrtok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach. 

Zasadnutia sú verejné, preto je vítaná účasť všetkých, ktorých zaujíma dianie v našej obci. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body:

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
3. Žiadosť o poskytnutie dotácie na hasičňu
4. Poverenie starostu obce na zapojenie sa do výziev
5. Obstaranie parciel v susedstve parcely KN-C č. 427 nákupného strediska
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Rekapitulácia uznesení
9. Záver

(zdroj: www.podkonice.sk)

Komentáre sú uzavreté