Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 14.10.2019

Starosta obce Podkonice vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 14.10.2019 (pondelok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach. 

Zasadnutia sú verejné, preto je vítaná účasť všetkých, ktorých zaujíma dianie v našej obci. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body:

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlých zasadnutiach OZ
4. Informácia o finančnom stave obce k 30.9.2019
5. Stav plnenia – čerpanie rozpočtu po 3Q 2019
6. Rozpočtové opatrenie RO3 2019
7. Smernica o protispoločenskej činnosti, bod presunutý z OZ 12.9.2019
8. Riešenie dlžoby 7.900,- EUR z roku 2017 za projektovú dokumentáciu (odpoveď dodávateľa)
9. Správa z Finančnej komisie zo dňa 7.10.2019
10. Investičný plán na rok 2020
11. Prerokovanie a odsúhlasenie nových zmlúv
12. Výpoveď zmluvy na nájom pohostinstva na Hrbe
13. Obstaranie propagačných materiálov pre obec
14. Prerokovanie návrhu na nových členov redakčnej rady PS
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Rekapitulácia uznesení
18. Záver

Komentáre sú uzavreté