Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 25.11.2019

Starosta obce Podkonice vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 25.11.2019 (pondelok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach. 

Zasadnutia sú verejné, preto je vítaná účasť všetkých, ktorých zaujíma dianie v našej obci. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body:

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlých zasadnutiach OZ
4. Správa z ukončených kontrol vykonaných HKO v poslednom polroku 2019
5. Informácia o finančnom stave obce k 20.11.2019
6. Riešenie požadovanej dlžoby firma PROFAX vymáhanej od roku 2018
7. Správa z Finančnej komisie zo dňa 19.11.2019
8. Prerokovanie požiadaviek k návrhu rozpočtu na rok 2019
9. Informácia o jednaní s StVPS k odtoku povrchových vôd z verejných priestranstiev číslo uznesenia 66/2019
10. Prerokovanie a odsúhlasenie nových zmlúv
11. Rozdelenie rozpočtovej položky pre FO – sociálne
12. Informácia o úprave rozpočtu do limitu 500 EUR
13. Spracovanie GP na cestu P-P a pozemkov v okolí Chata Pleše plus 4 chatky
14. Inventúra 2019, návrh na menovanie inventúrnych komisií
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Rekapitulácia uznesení
18. Záver

zdroj: www.podkonice.sk

Komentáre sú uzavreté