Zápis do 1. ročníka

skolaPozývame rodičov predškolákov a budúcich prvákov na zápis do 1. ročníka šk. roku 2013/2014, ktorý sa uskutoční dňa 24.1.2013 (štvrtok) a 5.2.2013 (utorok) od 16:00 do 18:00 v budove Základnej školy v Podkoniciach.

 

Tešia sa na Vás pani učiteľky Zuzana Dobríková a Mária Turčanová

tel. kontakt: 0905 515 332 (p. učiteľka Dobríková)

skola_prospekt

Škola k obci patrí alebo výhody málotriedok

Odkedy vznikli „ľudové“ školy sú neodmysliteľnou súčasťou života na dedine. Patria k nej ako kostol, fara, pošta, krčma, obchod, kultúrny dom, obecný úrad. Majú svoje opodstatnenie aj v dobe infoveku a internetu.
Chceme vychovávať nových občanov, ktorí sa budú aktívne podieľať na dianí v obci? Chceme, aby si dieťa odmala privykalo v rámci svojich možností zúčastňovať sa na spoločenskom, kultúrnom, športovom živote vo svojom rodisku? Ak bude dieťa od svojich šiestich rokov dochádzať do školy mimo územia svojho bydliska, nevytvorí si, nezíska a neupevní si vzťah k dedine, v ktorej žije spolu so svojimi rodičmi, súrodencami, starými rodičmi, tetami a strýcami. Nebude sa v dedine realizovať. V skutočnosti bude žiť v meste a do svojho trvalého bydliska bude chodiť len prespávať. Samozrejme nemusí to byť stopercentná pravda, ale je to pomerne pravdepodobná skutočnosť.
Dnešná spoločnosť je nastavená na konzum, komerciu, peniaze a výkon. Ale je to skutočne ten najlepší model pre malé dieťa? V škole rodinného typu sa stretávajú deti rôzneho veku. Naučia sa , že :
1. mladším mám pomáhať
2. slabším sa nemám vysmievať
3. snažím sa doťahovať na tých najlepších
4. starších si vážim preto , čo urobili, kým vládali
5. snažím sa pracovať ako najlepšie viem
6. chránim prírodu, aby tu zostali kvety a zvieratá a voda a vzduch aj pre tých, ktorí prídu po nás
7. starám sa o svoje zdravie fyzické aj psychické, aby zo mňa vyrástol múdry a dobrý Slovák a Slovenka
8. snažím sa plniť si svoje povinnosti, dodržiavať školský poriadok a pravidlá v skupine, lebo slušnosť sa oceňuje

Keď odchádzajú deti na konci štvrtého ročníka na „meštianske“ školy t.j. na nižšie sekundárne vzdelávanie, sú už omnoho staršie, zrelšie a odolnejšie ako v šiestich rokoch na začiatku povinnej školskej dochádzky a s novým prostredím sa už vyrovnávajú oveľa lepšie.
Málotriedka lepšie pripraví na život. Deti pracujú v skupinách, sú nútené navzájom si pomáhať a zároveň viac sa spoliehať sami na seba. Učiteľ pracuje s jednou skupinou žiakov a ostatní žiaci musia pracovať samostatne. Dieťa sa postupne naučí sústrediť sa len na svoju prácu, podať čo najlepší výkon, bez toho, aby ho k tomu stále niekto vyzýval, motivoval a neustále kontroloval.
Málotriedka je výhodná pre dieťa mimoriadne nadané, ale aj pre dieťa so zníženými schopnosťami. Učiteľ na malej škole má možnosť skutočne individuálne sa venovať každému žiakovi zvlášť. Najviac sa to prejavuje u prvákov, u ktorých sú veľké vývinové rozdiely, potrebujú.
sa cítiť bezpečne a sú ešte výrazne egocentrické. Počas akejkoľvek hodiny sa prváčik dostane na rad a k slovu niekoľkokrát, nemôže sa „skrývať za nikoho“, učiteľ ho má stále na očiach, dostáva okamžitú spätnú väzbu vyučovaciu aj výchovnú. Nízky počet žiakov mu umožňuje bezprostredne zistiť pochopenie učiva a okamžite sa vrátiť k tým žiakom, ktorí preberané javy nepochopili na prvý raz, zistiť, v čom majú žiaci problém a okamžite reagovať a korigovať, docvičovať, upevňovať. Pri skúšaní môže ísť učiteľ do podstaty a hĺbky javov a súvislostí a nielen predpokladať pochopenie prebranej látky.
Málotriedka rozvíja komunikačné zručnosti. Deti hovoria častejšie. Komunikácia medzi deťmi a dospelými je prirodzená a otvorená, všetci sa medzi sebou poznajú, na väčšine škôl vládne príjemná rodinná atmosféra. Práca na málotriednej škole zahŕňa mnoho prvkov alternatívnej pedagogiky (základy behu na lyžiach, základy tenisu, hosť mesiaca -stretnutia so zaujímavými ľuďmi z Podkoníc, poznávanie okolia Podkoníc s členmi urbára, neformálna pomoc pri organizovaní plaveckého výcviku zo strany starostu a farára obce, vychádzky do blízkeho okolia spojené s čistením prírody, koledovanie detí v inštitúciách na území obce, rôzne remeselné techniky batikovanie, práca s hlinou, hačkovanie, pletenie z papiera, pečenie perníkov, chleba, vianočných oplátok, nácvik a spev podkonických pesničiek a kolied…). Tieto prvky pedagogiky sú zamerané na celkový rozvoj dieťaťa .
Málotriedka už dávno nevyhnutne pracuje s dnešným pedagogickým trendom skupinového alebo tímového vyučovania. Žiaci sú prirodzene v triede rozdelení podľa veku fyzického, ale aj mentálneho. Napr. dieťa môže čítať s vyšším ročníkom a to isté dieťa na matematike môže pracovať s nižším ročníkom. Táto forma vyučovania kladie na učiteľa nemalé nároky na organizáciu pedagogickej práce vo výchovno – vzdelávacom procese, na individualizáciu výuky a prestupnosť učiva v jednotlivých ročníkoch, evidenciu výsledkov jednotlivých žiakov, nie celej triedy.
Málotriedka umožňuje deťom lepšiu adaptáciu na školu .Budovu školy deti poznajú, vedia sa v nej orientovať, prváci nemajú strach samostatne sa po škole pohybovať, poznajú staršie deti zo školy, zamestnancov školy. Pán profesor Matějček jasne a stručne vyjadril svoj názor k tejto téme: “Čo potrebuje malé dieťa? Veľa vecí, ale zo všetkého vari najviac istotu vo vzťahoch ku svojim ľuďom“ (Matějček 1995, s.9).
Staré múdre príslovie hovorí: „Múdry rodič dá svojmu dieťaťu korene a krídla.“ Doprajme ich našim deťom.

Absolventka málotriedky a vychovávateľka – učiteľka na málotriedke Mgr. Mária Turčanová
Vychádzala som z internetového zdroja Mgr. Světlany Vackovej, ktorý mi doručila Ing. Mária Zátrochová – predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Podkonice.

Komentáre sú uzavreté