Pozvánka na pripomienkovanie Urbanistickej štúdie za Hrbkom

Podkonice logoDovoľujeme si vás pozvať na predstavenie návrhu urbanistickej štúdie za Hrbkom (pod Koziencom) v stredu 28. októbra 2015 o 17,00 v kultúrnom dome. Cieľom stretnutia bude prejednať predstavený návrh štúdie. Prosíme účastníkov stretnutia, aby si pozorne prezreli návrh štúdie (textovú aj grafickú časť). Na stretnutie je potrebné

priniesť  písomné pripomienky, aby sme ich mohli zaregistrovať a zapracovať do štúdie.

Urbanistická štúdia rieši Územným plánom obce Podkonice vymedzené územie časti obce Podkonice Za Hrbkom – rozvojový zámer č. 12 plochu určenú pre výstavbu rodinných domov.

Spodrobňuje Územný plán obce a bude slúžiť v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a ako územnoplánovací podklad pre územné rozhodovanie v lokalite Za Hrbkom.

Urbanistickú štúdiu môžete pripomienkovať priamo na predstavení. Pripomienky následne budú zapracované do návrhu Urbanistickej štúdie za Hrbkom.

Urbanistická štúdia za Hrbkom pod Koziencom Podkonice textová časť Urbanistická štúdia za Hrbkom pod Koziencom Podkonice grafická časť

Kolektív obecného úradu.

Komentáre sú uzavreté