Pozvánka na zastupiteľstvo 27.03.2018

Pozývame všetkých občanov, ktorí majú záujem o dianie v našej obci na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v utorok 27. marca 2018 o 16.30 hod. v kultúrnom dome. Dôležitým bodom programu je prerokovanie návrhu rozpočtu obce pre rok 2018, ale aj iné. Navrhovaný program zastupiteľstva je nasledovný: 

1. Otvorenie
2. Voľba členov komisií OZ (zapistovateľ, overovatelia zápisnice, návrhová komisia)
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
4. Zrušenie štátneho podniku Miestny národný výbor Podkonice so sídlom Podkonice
5. Informácia o zmenách v redakčnej rade na základe nerešpektovania štatútu
Podkonického spravodaja starostom obce
6. Záverečný účet za rok 2017
7. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017
8. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
9. Výhľad počtu žiakov v základnej škole 2018 – 2020 a dopady na rozpočet obce
10. Chodník od dolnej po strednú zastávku, príprava podkladov do súťaže, príprava
realizácie
11. Prítomnosť obecného právnika na zasadnutiach OZ
12. Nevyplatenie dotácie OZ PÚTNIK
13. Kontrola používanie MV Dacia Duster v rokoch 2016 a 2017
14. Rôzne
15. Záver

Navrhovaný rozpočet na rok 2018 >>

Komentáre sú uzavreté