Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 25.9.2018

Pozývame všetkých občanov, ktorí majú záujem o dianie v našej obci na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v utorok
25. septembra 2018 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke obecného úradu. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body: 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba členov komisií OZ (zapistovateľ, overovatelia zápisnice, návrhová komisia)
3. Schválenie programu rokovania OZ
4. Opakované prerokovanie všetkých bodov z rokovania OZ zo dňa 17.08.2018, ktoré starosta obce nepodpísal
5. Prerokovanie a schválenie materiálov pre miestne referendum k umiestneniu hasične v areáli školy (referendová otázka, menovanie referendovej komisie, financovanie referenda)
6. Kontrola rozpočtu obce po 2Q 2018
7. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Podkonice
8. Nákup konvektomatu do kuchyne Základnej školy s materškou školou kvôli zvýšeniu výdaju počtu obedov
9. Prerokovanie žiadosti Ľubice Šípkovej o odkúpenie parcely KN-C 170/1 – Bujačia
10. Prerokovanie žiadostí občanov o možnosti odkúpenia starých žulových kociek vybúraných z chodníkov
11. Informácia o ponuke na odpredaj spoluvlastníckeho podielu 16/50 na parcele KN-C 454
12. Rôzne
13. Záver

Jaroslav Kostúr ml.
(zdroj: www.podkonice.sk)

Komentáre sú uzavreté