Defibrilátor pre Podkonice

Milí Podkoničania, milí naši hostia,

občianske združenie PÚTNIK v priebehu letných mesiacov uviedlo do užívania AED defibrilátor, ktorý je dostupný pre všetkých občanov, ktorí by jeho použitím chceli a mohli pomôcť inému človeku, ktorý by potreboval takýto druh pomoci. 

Vhodnosť využiť naše rozpočtované finančné prostriedky na zakúpenie takéhoto druhu medicínskeho prístroja sme konzultovali s ľuďmi z lekárskeho prostredia a to s pánom primárom MUDr. Ivanom Turčanom, ktorý obstaranie prístroja pre obec odporučil a s pánom primárom MUDr. Romanom Margóczym, ktorý zakúpenie defibrilátora pre obec taktiež uvítal a konkrétny typ zariadenia aj pomohol vybrať. K zabezpečeniu defibrilátora a jeho uvedeniu do verejného používania pre občanov obce Podkonice pán primár zo SÚSCCH uviedol nasledovné : „Z medicínskeho hľadiska oceňujem aktivitu občianskeho združenia PÚTNIK zakúpiť pre občanov obce Podkonice automatický defibrilátor. Pri náhlej závažnej poruche srdcového rytmu, ktorá bezprostredne ohrozuje život človeka, je každá minúta a sekunda veľmi dôležitá. Po zastavení srdca prestáva v tele obiehať krv a tým pádom aj kyslík a na nedostatok kyslíka je najcitlivejší mozog. Pacient teda stráca vedomie.

Pokiaľ do 5-10 minút nedôjde k obnove obehu okysličenej krvi v tele človeka, dochádza k nezvratnýmzmenám až k úmrtiu človeka. Musíme si uvedomiť, že často je príčinou závažnej poruchy srdcovéhorytmu situácia, ktorá je riešiteľná, odstrániteľná, nesúhlasím teda s názorom, že „oživovanieodchádzajúceho človeka“ je zbytočné. Ľudský život je najvyššia hodnota a tak by sme sa k nemu mali aj správať. Prípadní odporcovia myšlienky zakúpenia defibrilátora by mali v prvom rade myslieť na to, že možno oni, alebo ich najbližší, môžu kedykoľvek potrebovať takúto pomoc, a čím ďalej od najbližšej ambulancie alebo nemocnice k takejto udalosti dôjde, tým menšie sú ich šance na prežitie. Dojazdové časy záchrannej zdravotnej služby sa pohybujú v ideálnom prípade na úrovni 10 minút a to môže byť už neskoro.“

Aby náhodu znovu nevznikli nedôstojné poznámky (akým sme už čelili) od niektorých občanov o zdroji financovania činnosti združenie, považujeme za potrebné prehlásiť, že všetky finančné prostriedky, ktorými disponuje naše občianske združenie pochádzajú zatiaľ len z troch zdrojov a to darov fyzických osôb, príspevkov z percent z dane z príjmov od jednotlivých poskytovateľov a pre prípad prekrytia nedostatku cashflow aj z pôžičiek. Z obecného rozpočtu neboli na nákup zariadenia poskytnuté v roku 2017 finančné prostriedky. Našu snahu pomáhať ale ocenili poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí spätne odsúhlasili dotáciu, ktorú využijeme na iné naše aktivity pre občanov obce, keďže defibrilátor bol už zakúpený a zostane stále z dôvodu dohľadu a servisu majetkom OZ Pútník. Naše financie sú prehľadné, nejdeme písať, že sú transparentné (lebo toto pomenovanie sa v Podkoniciach dosť znehodnotilo), všetky príspevky sú v účtovníctve evidované a čo je najpodstatnejšie, neslúžia vôbec členom občianskeho združenie na ich osobné účely ale všetky občanom obce Podkonice, či už použitím na akciách alebo zhmotnené v investičných projektoch, ktoré sa nám podarilo za tých necelých šesť rokov činnosti realizovať.Pri zabezpečovaní nákupu sme sa stretli aj s názorom, či sa máme snažiť oživovať už „odchádzajúceho“ človeka, ktorý ako zbytočný spomína aj pán primár Margóczy. Nedalo nám to, preto sme požiadali o pohľad aj nášho bývalého pána farára Mgr. Jozefa Hrtúsa, ktorého postreh k použitiu defibrilátora na záchranu života uvádzame nižšie.

.
Napriek tomu, že defibrilátor je verejne dostupný, čo je prvý predpoklad aby mohol byť použitý kedykoľvek, je aj plne automatický, čo znamená, že stačí dobre počúvať jeho inštrukcie a postupovať pri poskytovaní pomoci podľa jeho zvukových a vizuálnych pokynov. Je ale odporúčané absolvovať zaškolenie na použitie takéhoto prístroja, aby bol človek minimálne zorientovaný v tom ako zariadenie použiť. Takto sa človek možno trochu zbaví stresu, ktorý by bol v prípade poskytovania pomoci pre amatéra enormný, veď ide o život! Preto sme pri zakupovaní prístroja požiadali o poskytnutie školenia pre občanov, ktorí prejavia záujem o takéto školenie. Nikto z nás nevie, či to nebude práve ON, kto bude môcť pomôcť blížnemu svojmu, z toho dôvodu Vás pozývame aby ste neváhali a využili možnosť prihlásiť sa a aj prísť na školenie, ktoré prebehne niekedy na prelome mesiacov september – október. Odporúčanie zdravotníkov je, aby boli preškolení ľudia v pozíciách, ktorí vedú väčšie skupiny ľudí (učitelia, vychovávatelia, vedúci zamestnanci), ktorí organizujú športové podujatia (tréneri) alebo poskytujú pomoc (hasiči, záchranári, polícia). Samozrejme školenie je dostupné každému, treba len prísť a dobre počúvať a pozorovať. Záujemcovia o školenie sa budú môcť zapísať do zoznamu, ktorý bude umiestnený vo vestibule obchodu Jednota začiatkom septembra alebo sa prihlásiť na mailovej adrese ivanbarla357@gmail.com. Obsahom školenia bude prednáška, reálne použitie prístroja (len tréningového) a premietnutie inštruktážnych videí. Z dôvodu dohľadu ale aj údržby (kontrola baterky, výmena elektród) je defibrilátor umiestnený zatiaľ dočasne v zadnej časti prístrešku pre autá oproti rodinnému domu Ivana Barlu (č. 357 – na Hôrke). Finálne umiestnenie zariadenia v obci je predmetom diskusií, zatiaľ nebolo ustálené (určite ale chceme aby bol defibrilátor verejne dostupný a nie zavretý za dverami, kde nikomu neposlúži). Samotné zariadenie je umiestnené v bielom boxe, ktorý je zabezpečený silným poplachovým alarmom, ktorý má dvojitú funkciu, a to funkciu informačnú aby vedel privolať prípadne pomoc iných osôb pre poskytovanie pomoci ale aj funkciu ochrannú. Miesto kde je zariadenie umiestnené je označené na obrázku uvedenou zeleno-bielou značkou.

Záverom tohto príspevku, chceme poprosiť občanov, aby tento prístroj nikdy nepoužili neuvážene, ale postupovali podľa jeho inštrukcií a aby prístroj v prípade nutnosti jeho použitia aj vrátili, pretože pred prípadným opätovným použitím je nutné vymeniť elektródy. Inštruktážny manuál pre použitie bude stále dostupný v bielom boxe a bude pre záujemcov dostupný aj na školení. Bodaj by tento prístroj nebol nikdy nikomu potrebný, možno si v tomto momente niekto pomyslí, že potom sú to vyhodené peniaze, ale my si to nemyslíme a potvrdzujú to aj skôr menovaní lekári. Zakúpenie defibrilátora považujeme za rozumnú investíciu, ktorá môže pomôcť. A ak by náhodu bol použitý tak nech pomôže k záchrane života osoby, ktorá to bude potrebovať.

Ivan Barla, za OZ PÚTNIK
(uverejnené aj v Podkonickom spravodaji 9/2018 po názvom:
„Skús byť pripravený pomôcť blížnemu svojmu“

 

Vracať človeka z polcesty a defibrilátor

Človek má vrodenú túžbu po živote a preto si život chráni a má chrániť aj život iných. Stvoriteľ to aj žiada v piatom prikázaní – Nezabiješ. Nedostižne to vyjadril Pán Ježiš v škriepke so saducejmi, ktorí popierali večný život. Povedal im o Nebeskom otcovi: A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“ (Lk 20,38) Podobne čítame aj u Matúša (Mt 22,32) a Marka (Mk 12,27).

Aj keď Cirkev učí, že Ježiš prišiel aby premohol smrť a dal človeku večnosť, nežije len pre večnosť. Tá pre veriaceho začína už dnes preto veriaci veľmi zodpovedne pristupuje k tomuto svetu, veď je Boží. Cirkev preto chráni život a povzbudzuje starať sa o zdravie človeka. Sám Pán Ježiš často uzdravoval chorých a dokonca kriesil mŕtvych. Pekne to vyjadruje Katechizmus Katolíckej Cirkvi (KKC) v čísle textu 1503: Kristov súcit s chorými a jeho mnohé uzdravenia chorých každého druhu sú výrazným znamením toho, že „Boh navštívil svoj ľud“ (Lk 7,16) a že Božie kráľovstvo je už celkom blízko. Ježiš má moc nielen uzdravovať, ale aj odpúšťať hriechy; prišiel uzdraviť celého človeka, dušu i telo; on je lekár, ktorého potrebujú chorí. Jeho súcit so všetkými, čo trpia, ide tak ďaleko, že sa s nimi stotožňuje: „Bol som chorý a navštívili ste ma“ (Mt 25,36). Jeho uprednostňujúca láska k chorým v priebehu storočí neprestala budiť u kresťanov celkom osobitnú pozornosť voči všetkým, čo trpia na tele alebo na duši. Z nej pochádzajú neúnavné úsilia uľaviť im.

 Samotná Cirkev dostala cez apoštolov príkaz: „Chorých uzdravujte“ (Mt 10,8). Túto úlohu dostala Cirkev od Pána a snaží sa ju plniť jednak starostlivosťou o chorých, jednak prosebnou modlitbou, ktorou ich sprevádza… (KKC 1509).

 Aby sme neostali iba pri modlitbe a sviatostiach, KKC v č. t. 2288 dopĺňa aj určité smernice: Život a telesné zdravie sú vzácne dary, ktoré nám Boh zveril. Máme sa o ne rozumne starať a brať pritom do úvahy potreby iných a spoločné dobro. Starostlivosť o zdravie občanov si vyžaduje pomoc spoločnosti, aby sa vytvorili také životné podmienky, ktoré by ľuďom umožnili rásť a dosiahnuť zrelosť. Sú to: výživa a oblečenie, bývanie, zdravotnícka starostlivosť, základné vzdelanie, zamestnanie a sociálna podpora.

 Spoločnosť má robiť všetko možné, aby udržala zdravie a život svojich členov. Samozrejme aj technické vymoženosti, ako je defibrilátor. Dokonca v KKC (2277) v súvislosti s eutanáziou môžeme čítať: Takisto aj konanie alebo zanedbanie, ktoré samo osebe alebo zámerne zapríčiňuje smrť s cieľom skončiť bolesť, je vraždou, ktorá je v závažnom rozpore s dôstojnosťou ľudskej osoby a s úctou k živému Bohu, jej Stvoriteľovi. Vychádza mi to tak, že mať možnosť defibrilátoru a nepoužiť ho by bolo previnením. Ak by ho nepoužil lekár a mal možnosť, previnil by sa podľa mňa prísahe chrániť život. Vraj sú aj také názory, načo niekoho vracať z polcesty.

 Niekto by mohol argumentovať, že takéto technické vymoženosti nemusíme akceptovať. Aj tom nám hovorí KKC v č. t. 2293: Základný, ako aj aplikovaný vedecký výskum je významným prejavom vlády človeka nad stvorením. Veda a technika sú vzácne prostriedky, ak sú postavené do služieb človeka a napomáhajú jeho celkový rozvoj na prospech všetkých…Nechajme teóriu a poďme na príklady zo života: Jeden môj kolega (V. M.) šantil na snehu s deťmi, ťahal sane, keď naraz odpadol. Bol oživovaný, je pri živote a robí veľké veci. V Kláštore pod Znievom a venuje sa bezdomovcom. Nebyť toho, že sa vrátil (vrátili ho) „z polcesty“, mnohí by prišli o veľkú pomoc. Veľakrát som počul: Po príhode som iný človek, prehodnotil som život… Takže aj z duchovného hľadiska je to plus! Nemám rád reči typu: či je správne človeka vracať nazad, ak je na pol ceste. Zaznieva mi v tom náboženský fundamentalizmus, či kvietizmus. A je to cesta islamu (fatalizmus): Má zomrieť, tak zomrie. Je to tiež prax mnohých orientálnych spiritualít, ktoré sú v rozpore s kresťanským pohľadom na život.

 Jozef Hrtús
(farár v Podkoniciach v rokoch 1982 – 1990)

Komentáre sú uzavreté