Ihrisko pri družstve – otvorený list

Milí občania, vážený pán starosta obce Podkonice,
v najnovšom čísle Spravodaja vyzýva pán starosta všetkých kandidátov v najbližších voľbách, aby kampaň viedli otvorene. Myslíme si, že nie len kampaň treba viesť otvorene. Otvorené by mali byť taktiež všetky kroky, ktoré pán starosta vo svojom úrade vykonáva. 

Preto žiadame p. starostu, aby nám otvorene vysvetlil najnovší počin, ktorým je vyhlásenie výzvy s názvom „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Podkonice“ – link nájdete na obecnej stránke – tu. Nejedná sa o nič inšie ako o výstavbu ihriska za bytovkou pri poľnohospodárskom družstve. Podľa zverejnenej výzvy je predpokladaná výška investície do tohto projektu 178.200 eur s DPH.

Napriek množstvu sťažností od občanov, ktorí sú susedmi spomínanej výstavby a platnému hlasovaniu zastupiteľstva proti vybudovaniu ihriska v danej lokalite sa pokračuje v tomto zámere.

Tento projekt zamietlo obecné zastupiteľstvo 2-krát a to 13.12.2017 uznesením č. 83/2017 a následne uznesením č. 2/2018 z 23.1.2018. Platnosť uznesenia potvrdilo všetkých 7 poslancov, navyše pri nahliadnutí do oficiálnej zápisnice z 23.1.2018 v bode 4 starosta oznamuje poslancom nasledovné: „musí hlasovať 5 poslancov ZA, aby spomínané uznesenie bolo platné – t.j. obec sa už nebude zapájať do tohto projektu (nebudú vynaložené žiadne finančné prostriedky)“.

Miesto za bytovkou, kde sa má realizovať výstavba ihriska.

Miesto za bytovkou, kde sa má realizovať výstavba ihriska.

Pýtame sa preto pána starostu Ing. Michala Vrába:

1 – Prečo nerešpektuje hlasovanie všetkých siedmych poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí prelomili jeho veto?

2 – Na základe čoho vyhlásil spomínané verejné obstarávanie?

3 – Koľko eur zaplatí Obec Podkonice za spoluúčasť v tomto projekte?

4 – Má Obec Podkonice platné stavebné povolenie na realizáciu tohto projektu?

Stále veríme v to, že aj v našej obci sa bude dodržiavať platná legislatíva a nebudú popierané rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zastavme túto výzvu, kým je ešte čas a zaoberajme sa skôr hľadaním riešení, ako ihrisko podobného typu vybudovať v areáli Základnej školy, ktorý je na takéto aktivity ideálny, čim by došlo k doplneniu a rozšíreniu funkčnosti celého tohto areálu.

Je už najvyšší čas, prestať zveľaďovať našu obec na základe projektov, ktoré sa náhodne ponúkajú, ale konať na základe plánu, ktorý určuje priority pre rozvoj skutočných potrieb ľudí v jednotlivých lokalitách obce.

Ivan Barla, Juraj Barla ml., Miroslav Čunderlík,
Jaroslav Kostúr ml. a Oliver Očenáš

Pozn.: Tento list bol zároveň zaslaný mailom aj starostovi obce, aby mohol na otázky reagovať. V prípade zistenia ďalších skutočností, budeme článok aktualizovať.

Aktualizácia článku:
Na hore uvedené 4 otázky ohľadom zverejnenej výzvy odmietol starosta počas rokovania zastupiteľstva 25.9.2018 odpovedať. Stalo sa tak za prítomnosti 4 poslancov (Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš), kontrolórky obce Anny Polónyovej a prísediacej verejnosti (Miroslav Barla, Miroslav Čunderlík a Peter Slobodník). S takýmto konaním a prístupom starostu vyjadrili protest traja poslanci (Ivan Barla, Jaroslav Kostúr a Oliver Očenáš) odchodom zo zastupiteľstva. 

Komentáre sú uzavreté