Nepodpísané uznesenia

Milí spoluobčania, práce na rekonštrukcii chodníka pokračujú v plnom prúde a len čas zhodnotí, či bolo dobré púšťať sa do tohto projektu bez kompletnej projektovej dokumentácie a pripomienok poslancov aj občanov obce. Zostáva nám veriť, že starý vodovod vydrží, chodník nesadne a že v prípade týchto porúch to má obec dobre zmluvne ošetrené. 

Ďakujeme redakčnej rade Spravodaja, že uverejnila Uznesenia z posledných dvoch rokovaní obecného zastupiteľstva (4.7. a 17.8.). V termíne vydania však ešte nebolo jasné, ktoré uznesenia starosta podpísal, preto vám možno pripadalo zvláštne, že veci, za ktoré boli všetci prítomní poslanci sa neuskutočnili. Je to žiaľ už smutná prax posledného obdobia, že starosta našej obce nepodpíše riadne schválené uznesenia. Za predchádzajúcich starostov sme nenašli jeden príklad, kedy by k takému niečomu vôbec došlo. Za pôsobenia súčasného starostu došlo k nepodpísaniu uznesení viac ako 30-krát.

Ak sa pozrieme do zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., tak § 13 v bode 6 jasne hovorí: „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 dní od schválenia“.  Následne bod 8 hovorí, že nepodpísané uznesenie môže obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, čo je u nás aspoň 5 poslancov. Musí sa tak stať do 3 mesiacov od jeho prvého schválenia. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. U nás je však bežná prax, že ani potvrdené uznesenia, kde poslanci prelomia veto starostu sa nedodržiavajú.

Za všetky nepodpísané uznesenia pár príkladov. Skúste sami porozmýšľať, čo je na týchto uznesenia zjavne nevýhodné pre obec alebo odporuje zákonu:

  • OZ požaduje jasné stanovisko vodárov, kedy plánujú zrealizovať druhú časť pokládky vodovodu – v akom rozsahu a kedy to bude ukončené (uznesenie 55/2018 zo 4.7.2018). Ak by mala obec písomné stanovisko vodárov, že vodu v telese chodníka nevymenia, nemusel sa v tomto čase rozbíjať funkčný chodník a dokonca sme na ňom mohli ešte stále v odôvodnených prípadoch aj parkovať a radšej počkať pokiaľ vodári svoj sľub (ak bol nimi daný) nesplnia, starosta predsa informoval občanov o výmene vodovodu po obidvoch stranách cesty.
  • OZ schvaľuje aby kontrolórka obce ozrejmila účely cesty na obecnom aute cez sviatky, aby ekonómka vyčíslila prípadné straty pre obec a právny zástupca obce vypracoval analýzu pre vymáhanie škody (uznesenia 57/2018 zo 4.7.2018). Zdá sa vám takýto postup nevýhodný pre obec alebo pre starostu?
  • OZ schvaľuje, aby sa popred kultúrny dom v Podkoniciach až ku hornej zastávke nevybudoval chodník, ale rozšíril sa asfaltový koberec na parkovanie vozidiel (uznesenie 81/2018 zo 17.8.2018). Uznesenie schválilo 6 poslancov v čase, keď ešte neprebiehali práce na danom úseku. Až čas ukáže, či chodník skutočne znesie záťaž na parkovanie vozidiel alebo aj tu časom zaznie výzva „zákaz státia na chodníku“.

Poslanci sú tí, ktorí rozhodujú o predložených problémoch a zákonoch. To, čo zastupiteľstvo schváli, má potom starosta obce vykonávať. Nie je to však v poslednej dobe bežnou praxou v našich Podkoniciah. Akoby sa zabudlo na počúvanie hlasu ľudu cez poslancov, ktorí nemajú záujem obci škodiť, ale chcú ju chrániť od rozmarného konania starostu. Starosta predsa nenakladá so svojim majetkom, neriadi vlastnú sro-čku, o majetku ktorej môže rozhodovať len on sám. Spravuje veci verejné, majetok obce, čiže prostriedky všetkých občanov, ktorí musia platiť dane a všetko to má svoje pravidlá.

V poslednej dobe počúvame o projektoch na hasičňu v školskom dvore a ihrisku za bytovkou. Chceme jednoznačne hovoriť o tom, že nie sme proti týmto projektom, ale sme proti lokalitám v ktorých by sa mali nachádzať. Preto tieto veci neustále pripomienkujeme a snažíme sa hľadať riešenia na ich realizáciu.  Bolo by správne nájsť pre hasičňu vhodnejšiu lokalitu mimo školy a ihriská robiť práve na školskom dvore. Týmto riešením by došlo k doplneniu a rozšíreniu funkčnosti celého tohto areálu – deti zo školy a škôlky by mali blízko preliezky a cvičiaci zas sprchy, WC a podobne.

Neskáčme v Podkoniciach, ako nám určujú výzvy, ale podľa toho, čo je naozaj potrebné pre túto obec a hlavne v lokalite, ktorá je na to vhodná resp. predurčená. A hlavne dodržiavajme zákony, platnú legislatívu a rovnosť dostupnosti služieb pre všetkých.

Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš – poslanci OZ
(uverejnené aj v Podkonickom spravodaji 10/2018)

Komentáre sú uzavreté