Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 24.1.2019

Starosta obce Podkonice vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 24.1.2019 (štvrtok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach. Zasadnutia sú verejné, preto je vítaná účasť všetkých, ktorých zaujíma dianie v našej obci. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body: 

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí 21.12.2018
4. Informácia o odovzdaní úradu a finančnom stave obce pri prevzatí funkcie starostu obce dňa 21.12.2018 a na konci roka 31.12.2018
5. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018
6. Návrh smernice pre odmeňovanie poslancov, zástupcu starostu a členov komisií
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2019
8. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce za rok 2018 na konci roka 2018
9. Audit projektu rekonštrukcia chodníka
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky ku návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021
11. Správa z rokovania Finančnej komisie
12. Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021
13. Návrh na riešenie dlhov obce so záväzkov z rokov 2017 a 2018
14. Návrh VZN na vykonanie miestneho referenda
15. Protest prokurátora, návrh na zrušenie VZN č. 3/2011 Požiarny poriadok obce
16. Správa z rokovania komisie pre Životné prostredie a výstavbu
17. Voľba členov komisií z radov občanov obce
18. Voľba poslancov pre kontrasignovanie záväzkov podľa smernice pre zmluvné transakcie
19. Prerokovanie návrhov na schválenie a uzavretie zmlúv nad limit 3.000 EUR
20. Návrh na odpredaj nadbytočného majetku obce (stolička starostu obce)
21. Informácia k Investičnému plánu, PHSR, KPSS
22. Návrh plánu kultúrnych a športových aktivít na 1. polrok 2019
23. Rôzne
24. Diskusia
25. Rekapitulácia uznesení
26. Záver

Jaroslav Kostúr ml.
(zdroj: www.podkonice.sk)

Komentáre sú uzavreté