Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 11.7.2019

Starosta obce Podkonice vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 11.7.2019 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach. 

Zasadnutia sú verejné, preto je vítaná účasť všetkých, ktorých zaujíma dianie v našej obci. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
3. Prezentácia projektu „Športový areál Brodok – Podkonice“
4. Voľba Hlavného kontrolóra obce
5. Kontrola uznesení prijatých na OZ 13.6.2019 a OZ 11.7.2019
6. Finančný stav obce k 30.6.2019
7. Plnenie a čerpanie rozpočtu obce k 31.5.2019
8. Správa hlavnej kontrolórky obce
9. Obstaranie pozemkov pri Jednote pre hasičňu a hospodársky dvor – odsúhlasenie zámeru, nákladov na obstaranie a kúpnych zmlúv
10. Investičné aktivity v obci – stav plnenia, nové aktivity, nové požiadavky
11. Finančná podpora kultúrnych a spoločenských aktivít v obci (Deň futbalu 60 rokov, spojený s Anabálom, Slovenský deň kroja)
12. Spracovanie máp – reklamné materiály, navýšenie podpory
13. Zmeny v Redakčnej rade Podkonického spravodaja, menovanie nových členov.
14. Likvidácia skládky železného a dreveného odpadu pod ihriskom
15. Správa z finančnej komisie – doriešenie zmlúv
16. Pravidlá a podmienky vstupu do telocvične ZŠ
17. Zmluvy a zapojenie do výziev
18. Personálne informácia ZŠ s MŠ
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Rekapitulácia uznesení
22. Záver

(zdroj: www.podkonice.sk)

Komentáre sú uzavreté