Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 12.9.2019

Starosta obce Podkonice vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 12.9.2019 (štvrtok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach. 

Zasadnutia sú verejné, preto je vítaná účasť všetkých, ktorých zaujíma dianie v našej obci. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body:

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlých zasadnutiach OZ
4. Informácia o finančnom stave obce k 31.8.2019
5. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019
6. Prerokovanie návrhu na vyrovnanie spoločnosti DK Exteriér za drahé betónovanie
7. Riešenie dôsledkov nezverejnenej Dohody o plnení splatného dlhu
8. Výstavba rodinných domov v prelukách a záhradách pri RD, ktoré nie sú zahrnuté v ÚP, príprava doplnku ÚP
9. Úprava účelu rozpočtovej položky
10. Informácia z rokovaní finančnej a stavebnej komisie
11. Príprava investičného plánu obce na rok 2019, potreby obce a požiadavky občanov
12. Príprava rozpočtu obce na rok 2019
13. Re – aktivácia zasadnutí OR a komisií pri OZ
14. Parkovanie v obci, príprava VZN
15. Schválenie prechodu na nový účtovný systém – schválenie nákladov
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Rekapitulácia uznesení
19. Záver

zdroj: www.podkonice.sk

Komentáre sú uzavreté