Pozvánka na rokovanie zastupiteľstva 16.12.2019

Starosta obce Podkonice vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 16.12.2019 (pondelok) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Podkoniciach. 

Zasadnutia sú verejné, preto je vítaná účasť všetkých, ktorých zaujíma dianie v našej obci. Do programu rokovania OZ sú navrhnuté tieto body:

1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľa zápisnice, návrhovej komisie a určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
3. Kontrola plnenia uznesení prijatých na predošlých zasadnutiach OZ
4. Správa HKO z kontroly vedenia pokladnice a nakladania s pokladničnou hotovosťou v Základnej škole v 3. štvrťroku 2018
5. Informácia o finančnom stave obce k 10.12.2019
6. Rozpočtové opatrenie RO4 2019
7. Úprava výšky nájmu za hrobové miesta na roky 2020 -2029
8. Schválenie VZN obce Podkonice č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Schválenie rozpočtu obce na roky 2020 – 2022
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Rekapitulácia uznesení
13. Záver

zdroj: www.podkonice.sk

Komentáre sú uzavreté