Reakcia na odpovede starostu obce

Ďakujeme starostovi obce za odpoveď na náš otvorený list k ihrisku pri družstve. Na naše otázky sa dozviete odpovede až v závere jeho článku a sú tak jednoduché, že nám na ne mohol pokojne odpovedať aj na poslednom zastupiteľstve 25.9.2018 a mohli sme nerušene pokračovať v rokovaní. Keďže sa však toto fórum stáva dôveryhodnejším miestom na rokovania ako inštitúcia obecného zastupiteľstva, dovoľte, aby autori otvoreného listu mohli reagovať na odpovede starostu obce.

1: Prečo nerešpektuje hlasovanie všetkých siedmych poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí prelomili jeho veto?

Starosta: Myslím, že je z vyššie uvedeného jasné, že nebolo iba jedno hlasovanie a že situácia kdo je pre a kto je proti nie je taká zrejmá ako sa snažia niektorí tvrdiť.

Občania obce: Odporúčame p. starostovi, aby si po 4 rokoch v úrade konečne naštudoval zákon č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení, ktorý jasne hovorí o tom, že nepodpísané uznesenie môže obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, čo je u nás aspoň 5 poslancov. Musí sa tak stať do 3 mesiacov od jeho prvého schválenia. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. Nie je to vec názoru, zákon je jednoznačný. Poslanci teda zrušili tento projekt v celom rozsahu uznesením č. 2/2018, ktoré sa nachádza na oficiálnej stránke obce – tu.


2: Na základe čoho vyhlásil spomínané verejné obstarávanie?

Starosta: Zmluvu s ministerstvom som podpísal a celý projekt sa snažím udržať živý aspoň do konca volebného obdobia a dať šancu ďalšiemu starostovi a novému zastupiteľstvu rozhodnúť či túto investíciu v obci chceme. Ak by sa verejné obstarávanie nevyhlásilo do 90 dní od podpisu zmluvy, obec o 200 tisícovú dotáciu definitívne príde. Bez možnosti vrátiť či znovu o ňu žiadať.

Občania obce: Otázka nebola postavená tak, že s kým starosta podpísal zmluvu, ale čo ho oprávňovalo k podpisu zmluvy a taký dokument neexistuje – ako píšeme v bode 1. Starosta sa dokonca sám priznáva, že nedávno „s ministerstvom“ podpísal zmluvu, hoci na to nemal žiadne oprávnenie, keďže poslanci projekt zamietli. Petície, ani vlastné vynaložené úsilie starostu vôbec neoprávňujú k tomu, aby podal žiadosť o dotáciu. Sú na to zákony a postupy.


3: Koľko eur zaplatí Obec Podkonice za spoluúčasť v tomto projekte?

Starosta: Spoluúčasť obce v projekte je 9727 euro.

Občania obce: Odpoveď, že obec na ihrisko prispeje „len“ 9727 eur tiež nie je úplná, lebo obec má hradiť pri realizácii aj všetky neoprávnené výdavky nad projekt. Celkový rozdiel medzi úrovňou bytovky a hornou hranicou plánovaného ihriska je cca 10 metrov. Preto keď ihrisko osadíme modelovo do skutočného pozemku za bytovkou a začneme vo výške 3 metre, dostaneme 3 terasy s prevýšením 0,9 metra (projekt uvažuje s takýmto prevýšením terás). Avšak reálne prevýšenie za prvým múrom nie je 3 x 0,9 metra (spolu 2,7 m), ale až 7,1 m. Pri rozmeroch ihriska 37,5 x 50 m a spomínaných výškach je potrebné v tomto prípade (ako ukazuje obrázok nižšie) vykopať a premiestniť zeminu v objeme 4.200 m3, čo vychádza v prepočte cca 350 tatroviek!! K tomu treba pripočítať oporné múry od susedných parciel, aby nedošlo k erózii zeme na ich parcelách, maximálna výška je skutočne zaujímavá okolo 5 m. Samozrejme takéto prevýšenie je potrebné zabezpečiť aj ďalším zábradlím, čo bude tiež  nad rozpočet projektu. Ak by sme osadili ihrisko s vyšším múrom za bytovkou napr. 4,5 m objemy premiestnenej zeminy sa znížia o polovicu, ale to už budeme zasahovať z bočnej strany do domu Flaškovcov a bude potrebné odizolovať stavbu a robiť ďalšie stavebnotechnické opatrenia pretože o toľko sa zvýši aj prístup na ihriská. Inou alternatívou je podstatné zvýšenie odstupu terás z 0,9 m na napr. 2 m, to má zasa vplyv na konštrukcie komunikačných trás.
Pri konzultácii s ľuďmi, ktorí poznajú konštrukciu oporných múrov boli poslanci v decembri 2017 upozornení, že prekonať výškový rozdiel cca 10 m niekoľkými múrmi, niečo stojí. A to je ešte potrebné urobiť spomínané bočné múry na hranici pozemkov, ktoré nie sú vôbec zaznačené vo výkresoch. Kalkulácie takýchto konštrukcií sa ale nepohybujú v tisíckach EUR, ale násobkoch 10.000 EUR, a to už môže mať značný dopad na rozpočet obce. Vyššie spomínané náklady nie sú zarátané v projekte za 200 tisíc eur, preto je potrebné spočítať reálne náklady, nie len tie uvedené v kalkulácii projektu, lebo to všetko budeme platiť už len zo svojho.

Názorné osadenie ihriska do terénu podľa dostupnej vizualizácie.


4: Má Obec Podkonice platné stavebné povolenie na realizáciu tohto projektu?

Starosta: Obec disponuje platným ohlásením drobnej stavby na tento projekt.

Občania obce: Susedia bytovky disponujú dokumentom, ktorý vyvracia aj posledné klamstvo týchto odpovedí a to sa nachádza tu v prílohe. Ako sa v ňom dočítate, táto stavba podlieha uzemnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu. Bez týchto dôležitých dokumentov stavbu nemožno začať. Keďže toto rozhodnutie bolo doručené aj na Obec Podkonice, starosta obce zavádza, lebo na priamu otázku o platnom stavebnom povolení, odpovedá dokumentom, ktorý je na rozsah a charakter prác nevyhovujúci. Výstavba ihriska teda na základe tohoto dokumentu určite nemôže začať.


Aj komunálna politika na najnižšej úrovni má svoje pravidlá. Všetko je dané zákonmi a tie sa musia dodržiavať. Ani starosta v tej najmenšej obci na Slovensku nemá oprávnenie konať na základe svojich emócií, ale musí postupovať v súlade zo zákonom a ten platí aj v Podkoniciach. Ak starosta obce koná svojvoľne, nerešpektuje platné uznesenia, neplní svoje záväzky, tak nie je div, že poslanci musia postúpiť veci na vyššiu inštanciu a jednať so starostom cez prokuratúru.

Veríme, že ak sa k ihrisku pri družstve budú pripravovať podklady smerujúce k referendu, tak ľudia budú informovaní pravdivo a nebudú vodení za nos. Dôležité sú overené fakty a len na základe nich si človek môže urobiť správny obraz o zamýšľanom projekte.

Školský areál, ktorý je na podobný projekt najvhodnejší.

My od začiatku tvrdíme, že ihrisko podobného typu je u nás potrebné. Oveľa jednoduchšie je osadiť podobné ihrisko priamo do školského dvora, ktorý je na rovine, je tiež obecný a v konečnom dôsledku to obec vyjde menej. Deti zo školy a škôlky by mali blízko preliezky, cvičiaci crossfitu majú blízko sprchy či WC a podobne. Všetko je to o diskusií, hľadaní riešení a dodržiavaní zákonov. Len na to všetko sa v Podkoniciach akosi zabúda.

Ivan Barla, Juraj Barla ml., Miroslav Čunderlík,
Jaroslav Kostúr ml. a Oliver Očenáš

Komentáre sú uzavreté